สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอรสา  โยลัย
 
1. นางธัญญา  ตรงดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวพิมลวรรณ  มะสุใส
 
1. นายรสุวิน  แก้วดวงดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงศกร  บุญจริง
 
1. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาววิภาพร  ขยัน
2. นางสาวอรญา  เมฆตั้ง
3. นางสาวอุษา  เดชทะศร
 
1. นายรุ่งตะวัน  มูลธิสาร
2. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  บุรีขันธ์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรติกานต์  โคตลา
 
1. นางสาวณัชชา  นิระเคน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เถาชาลี
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.14 ทองแดง 13 1. นางสาวอินทุอร  ศรีนอก
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต้อนโสกรี
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  แดงบุตร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวปราณวลี  ต้ายบุญเทียง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  แดงบุตร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริยากร  พรมประเกต
 
1. MissTAN  SHENXUE
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชมล  ใจอารีย์
 
1. MissTan  Shenxue
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรพิน  ศรีโท
2. เด็กหญิงทัศญา  อุณาพรม
 
1. นางสาวศิริรัตนา  พบชัยภูมิ
2. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวพิสมัย  อุปสุ
2. นางสาวสุพัตรา  วันดี
 
1. นางสาวศิริรัตนา  พบชัยภูมิ
2. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐฐินันท์  มณีรัตน์
2. นางสาวรัตนา  แสงอุทัย
3. นางสาวสุพัตตา  คุตะโค
 
1. นางสาวพิศมัย  หอมสมบัติ
2. นางสาวจิตรเลขา  เสนาปกรณ์