สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.17 เงิน 4 1. นายฐิติพงค์  ดวงดูสัน
2. นายธนวัฒน์  ผาคำ
3. นายเอกชัย  พรรณวงศ์
 
1. นางเสาวนีย์  ภูชุม
2. นางสาวจิตรเลขา  เสนาปกรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นางสาวสุภารัตน์  ข้ามของมา
2. นางสาวอริศา  บุรีขันธ์
 
1. นางปัญญาทิพย์  บุญมาวงษา
2. นางเสาวนีย์  ภูชุม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราพร  ไชยมหา
2. เด็กชายไชยภัทร  มณีรัตน์
 
1. นางสาวจันทนีย์  กานนท์
2. นางสาวรัตนา  บุญรอด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิวกร  ไชยพรม
2. นางสาวอาทิตยา  พระอารัญ
 
1. นายรสุวิน  แก้วดวงดี
2. นางสาวอำภา  กุลสา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชไมพร  พิมพ์มีลาย
2. เด็กหญิงพิมพ์ไพรินทร์  ภาวะ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  คำลือ
 
1. นางเพ็ชรกี  โยลัย
2. นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนลิน  ทะไตย์
2. เด็กหญิงวารุณี  ตะวะนะ
3. เด็กหญิงเมธาไล  ฐานะวงค์
 
1. นางเพ็ชรกี  โยลัย
2. นางสาวประทุมพร  บุญมาวงษา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมายถมกลาง
2. เด็กหญิงอินทุอร  อ่อนสีแก้ว
 
1. นายอดิพัฒน์  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.9 เงิน 6 1. นางสาวกมลทิพย์  นนเลาพล
2. นางสาวจิตสุภา  ดวงดูสัน
 
1. นายอดิพัฒน์  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุศรา  ตะวะนะ
2. เด็กหญิงสุธินี  จำปาวัน
 
1. นายดล  ดลเจิม
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวสุพัตรา  บุญก้อน
2. นางสาวสุภาวดี  อนุญาหงษ์
 
1. นายดล  ดลเจิม
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารยา  บุรีขันธ์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายชล  ออทอลาน
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิดา  แข็งแรง
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงใจ  นนท์เข็มพรม
2. เด็กหญิงนิตยา  สาหัส
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
2. นายไพฑูรย์  จันที
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงรมิดา  วงศ์จันทร์
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.2 เงิน 5 1. นางสาวธันยพร  อุปสุ
 
1. นางสาวณัชชา  นิระเคน
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงดุจดาว  สุทโท
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ตะวะนะ
 
1. นางสาวพิศมัย  หอมสมบัติ
2. นางสาวจิตรเลขา  เสนาปกรณ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ดวงสงค์
 
1. นางสาวรัตนา  บุญรอด
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิโรตม์  มะสุใส
 
1. นางสาวจันทนีย์  กานนท์
 
20 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 72.2 เงิน 7 1. นายกฤษดา  กานนท์
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายคณิศร  โยลัย
2. นางสาวรุ่งนภา  คำล้วน
 
1. นายสม  เชื้อโพนจาน
2. นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นายกฤษฎา  ยงทอง
2. นางสาวนพศิลป์  ชินบูรณ์
3. นางสาวอภิญญาพร  อังคะมาตย์
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายสม  เชื้อโพนจาน