สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ลาดงเมย
 
1. นางสาวอรชุมา  ไชยราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 19 1. นางสาวจิราภรณ์  ปากดี
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  วิญคาม
 
1. นางสาวอรชุมา  ไชยราช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 12 1. นางสาวพรสุดา  เมษา
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. นางสาวภาวินี  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวอรชุมา  ไชยราช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 8 1. นางสาวกฤติยา  ปากดี
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. นางสาวจารุวรรณ  กันยาตี
2. เด็กหญิงชนิการ์  สุขเปรมปรี
 
1. นางสาวอรชุมา  ไชยราช
2. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 11 1. นางสาวมยุรี  โทรัตน์
2. นายอัษฎายุทธ  โทรัตน์
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวอรชุมา  ไชยราช
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเหมือนฝัน  เตยชันชะ
 
1. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาววารุณี  เตยชันชะ
 
1. นายวีระชัย  ศรีงาม
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  หมอกต้ายซ้าย
2. นางสาวสาริณี  สาเคดา
3. นางสาวสุภาภรณ์  นารีแพงสี
 
1. นายวีระชัย  ศรีงาม
2. นายพณาไพร  ทนงค์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราพร  จันต่อ
2. เด็กหญิงดวงกมล  อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงอาริยา  ทองสง่า
 
1. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
2. นายประเวช  บุรมณ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปูนจันตัง
2. เด็กหญิงนลิตา  จำปา
 
1. นายพณาไพร  ทนงค์
2. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรชิตรา  วิเศษวงษา
2. นางสาวโสภาพันธ์  มะโนรัตน์
 
1. นายพณาไพร  ทนงค์
2. นายวีระชัย  ศรีงาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. นายสุริยา  นารีแพงสี
 
1. นายประเวช  บุรมณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิชัย  จารึกธรรม
 
1. นายประเวช  บุรมณ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงรัญชนา  ผ่องฉาย
3. เด็กหญิงสายใจ  นารีแพงสี
 
1. นางสุมาลี  ประโคทัง
2. นางสาวเสาวณีย์  สิทธิจันทร์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธิดารัตน์  อนุญาหงษ์
2. นายอดิเทพ  พลวงศ์ษา
3. นางสาวอริสรา  บุราคร
 
1. นางขนิษฐา  พลโลก
2. นางสุมาลี  ประโคทัง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธินี  เสียงใหญ่
2. นายบุรินทร์  จำปา
3. นายอนันต์  ไตรทิพ
 
1. นางสาวเสาวณีย์  สิทธิจันทร์
2. นายประจวบ  อรรคสังข์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายชวลิต  อุทำกา
2. นางสาวญาสุมินทร์  อนุญาหงษ์
3. นายอมรเทพ  ปีลาตี
 
1. นางขนิษฐา  พลโลก
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 1. นายธีรภัทร  สีกิ้ว
2. นายเอกณรงค์  น้อยเพียวงศ์
 
1. นายประจวบ  อรรคสังข์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพงษ์  บุพศิริ
2. นายนันธวัฒน์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิภาพร  นารีแพงสี
2. เด็กหญิงพันธิภา  บานอินทร์
3. เด็กหญิงรุจิรา  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงสุภัธรา  ทองจันทร์
5. เด็กหญิงสุมิตรา  มั่นทอง
 
1. นายไชยา  อนุญาหงษ์
2. นายจรัญ  ประกิ่ง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.1 ทอง 7 1. นายกฤษณะ  อนุญาหงษ์
2. นายณรงค์สิทธิ  โทรัตน์
3. นางสาวนุชนี  โทรัตน์
4. นายพูลพิทักษ์  พันพิลา
5. นางสาวศิริญาพร  โทรัตน์
 
1. นายจรัญ  ประกิ่ง
2. นายไชยา  อนุญาหงษ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันวิสา  โกษาแสง
 
1. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสัญญา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงภาวินีย์  อนุญาหงษ์
2. เด็กชายเจษฎา  ลาชัย
 
1. นายไชยา  อนุญาหงษ์
2. นายจรัญ  ประกิ่ง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 11 1. นายกิตติกร  จำปา
2. นางสาวปิยะธิดา  แก้วไพศาล
 
1. นายไชยา  อนุญาหงษ์
2. นายจรัญ  ประกิ่ง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.4 ทอง 7 1. นางสาวกมลกรณ์  ประกิ่ง
2. นางสาวกาญจนาพร  ปากดี
3. นางสาวขวัญใจ  พรรณวงค์
4. นางสาวทิพย์ภาวดี  ปากดี
5. นางสาวธิติมา  จันชะล้ำ
6. นางสาวปานตะวัน  คันทะนาต
7. นางสาวศรีสุดา  หล่ำสี
8. นางสาวศิราวัลย์  มะสุใส
9. นางสาวอมรรัตน์  อินทสุวรรณ์
10. นางสาวอิงอ้อย  พันธ์จี
 
1. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  อุทำกา
2. นางสาวฉัตรธิดา  โทรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  ศรไชย
2. นายบรรเทิง  อนุญาหงษ์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวศิริพร  โพนดวงกรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  มันอาษา
 
1. นายเกรียงไกร  ศรไชย
2. นายบรรเทิง  อนุญาหงษ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพวรรณ  จำปา
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  อุปศรี
2. นางสาวปัศญา  อุปศรี
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
2. นางอรทัย  วรกิตติกุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายสนธยา  โทรัตน์
 
1. นายไชยา  อนุญาหงษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงเสาร์วตรี  พร้อมทรัพย์
 
1. นายไชยา  อนุญาหงษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีวันพิมพ์
 
1. นายไชยา  อนุญาหงษ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นายอภิรัฐ  นักเป่า
 
1. นายจรัญ  ประกิ่ง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวจุธามาตย์  โยลัย
 
1. นายจรัญ  ประกิ่ง
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกฤติยา  อุทำกา
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายปิยฉัตร  จำปา
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุนิษา  วงค์เผือน
 
1. นางรุ่งนภา  ศรไชย
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 40.26 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐฐา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.71 ทองแดง 11 1. นางสาวนิรมล  มณีโชติ
 
1. นางรุ่งนภา  ศรไชย
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกศดาภรณ์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.1 ทอง 4 1. นายนวมินทร์  สังกะสี
2. นางสาวพิมพิราวรรณ  กันยาตี
3. นางสาววิไลพร  คนหมั่น
4. นายอภิรมย์  ทุมแสง
5. นางสาวอาภัสรา  อนุญาหงษ์
 
1. นางรุ่งนภา  ศรไชย
2. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกิตติพร  อนุญาหงษ์
2. นางสาวจินตนา  อนุญาหงษ์
 
1. นางรุ่งนภา  ศรไชย
2. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวชลิดา  อุปศรี
2. นางสาวชไมพร  ปากดี
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
2. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  หัสระษา
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  โคตรแสงอ่อน
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
2. นางรุ่งนภา  ศรไชย
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชมัยพร  โพนดาแคบ
 
1. นางรุ่งนภา  ศรไชย
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอาริยา  ไชยกา
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีระศักดิ์  แก้วดานา
 
1. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภารัตน์  กันตะมา
 
1. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นายกฤษฎา  อุทำกา
2. นายสุริยา  สุขวัญ
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายชัชวาลย์  ราชสีห์
2. นายธนากร  วิภา
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายถนัดชัย  กลมเกษ
2. นายรณชัย  อินทรศรี
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. นายกฤษธวัช  อนุญาหงษ์
2. เด็กชายสมพงษ์  อนุญาหงษ์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรชน  ธรรมวงศ์ษา
2. เด็กชายอนุกร  อนุญาหงษ์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพันธ์  โทรัตน์
2. นางสาววิไลพร  อินแก้งไค้
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60.25 ทองแดง 7 1. นางสาวประภัสสร  อนุญาหงษ์
2. นางสาววริศรา  ปานโพธิจารย์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 16 1. นายชิงชัย  อนุญาหงษ์
2. นายภานุพงษ์  โทรัตน์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.57 ทอง 5 1. นางสาวชมัยพร  อินกะสุมาลย์
2. นางสาวดุจลดา  กันยาตี
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์  อุบัวบล
4. นางสาววรยา  จำปา
5. นายสมหมาย  ปีลาตี
6. นายอาวุธ  โทรัตน์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  สิทธิจันทร์
2. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
3. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.37 ทอง 7 1. เด็กหญิงฏฐมาพร  จำปา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จิตตโคตร
3. เด็กหญิงเอมมิกา  อนุญาหงษ์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.28 ทอง 9 1. นางสาวกนกพร  ทุมทัดทราย
2. นางสาวศศิธร  โพธิ
3. นางสาวสุมิตรา  อนุญาหงษ์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายชาครีย์  โกษาแสง
2. นางสาวศศิธร  อนุญาหงษ์
3. นางสาวอินทุอร  จำปา
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นางอรทัย  วรกิตติกุล
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรอุมา  จามตุลี
2. นางสาวเนตรนภา  จันชะล้ำ
3. นางสาวแพรวพิลาศ  แก้วไพศาล
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช