สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ลาดงเมย
 
1. นางสาวอรชุมา  ไชยราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 19 1. นางสาวจิราภรณ์  ปากดี
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 1. นายธีรภัทร  สีกิ้ว
2. นายเอกณรงค์  น้อยเพียวงศ์
 
1. นายประจวบ  อรรคสังข์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายปิยฉัตร  จำปา
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุนิษา  วงค์เผือน
 
1. นางรุ่งนภา  ศรไชย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 40.26 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐฐา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง