สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. นางสาวจารุวรรณ  กันยาตี
2. เด็กหญิงชนิการ์  สุขเปรมปรี
 
1. นางสาวอรชุมา  ไชยราช
2. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 11 1. นางสาวมยุรี  โทรัตน์
2. นายอัษฎายุทธ  โทรัตน์
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวอรชุมา  ไชยราช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเหมือนฝัน  เตยชันชะ
 
1. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาววารุณี  เตยชันชะ
 
1. นายวีระชัย  ศรีงาม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปูนจันตัง
2. เด็กหญิงนลิตา  จำปา
 
1. นายพณาไพร  ทนงค์
2. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. นายสุริยา  นารีแพงสี
 
1. นายประเวช  บุรมณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพงษ์  บุพศิริ
2. นายนันธวัฒน์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกฤติยา  อุทำกา
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.71 ทองแดง 11 1. นางสาวนิรมล  มณีโชติ
 
1. นางรุ่งนภา  ศรไชย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกิตติพร  อนุญาหงษ์
2. นางสาวจินตนา  อนุญาหงษ์
 
1. นางรุ่งนภา  ศรไชย
2. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวชลิดา  อุปศรี
2. นางสาวชไมพร  ปากดี
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
2. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นายกฤษฎา  อุทำกา
2. นายสุริยา  สุขวัญ
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60.25 ทองแดง 7 1. นางสาวประภัสสร  อนุญาหงษ์
2. นางสาววริศรา  ปานโพธิจารย์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช