สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 12 1. นางสาวพรสุดา  เมษา
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. นางสาวภาวินี  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวอรชุมา  ไชยราช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรชิตรา  วิเศษวงษา
2. นางสาวโสภาพันธ์  มะโนรัตน์
 
1. นายพณาไพร  ทนงค์
2. นายวีระชัย  ศรีงาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิชัย  จารึกธรรม
 
1. นายประเวช  บุรมณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงรัญชนา  ผ่องฉาย
3. เด็กหญิงสายใจ  นารีแพงสี
 
1. นางสุมาลี  ประโคทัง
2. นางสาวเสาวณีย์  สิทธิจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธิดารัตน์  อนุญาหงษ์
2. นายอดิเทพ  พลวงศ์ษา
3. นางสาวอริสรา  บุราคร
 
1. นางขนิษฐา  พลโลก
2. นางสุมาลี  ประโคทัง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  อุทำกา
2. นางสาวฉัตรธิดา  โทรัตน์
 
1. นายเกรียงไกร  ศรไชย
2. นายบรรเทิง  อนุญาหงษ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวศิริพร  โพนดวงกรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  มันอาษา
 
1. นายเกรียงไกร  ศรไชย
2. นายบรรเทิง  อนุญาหงษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกศดาภรณ์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. นายกฤษธวัช  อนุญาหงษ์
2. เด็กชายสมพงษ์  อนุญาหงษ์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 16 1. นายชิงชัย  อนุญาหงษ์
2. นายภานุพงษ์  โทรัตน์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช