สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  วิญคาม
 
1. นางสาวอรชุมา  ไชยราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 8 1. นางสาวกฤติยา  ปากดี
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  หมอกต้ายซ้าย
2. นางสาวสาริณี  สาเคดา
3. นางสาวสุภาภรณ์  นารีแพงสี
 
1. นายวีระชัย  ศรีงาม
2. นายพณาไพร  ทนงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราพร  จันต่อ
2. เด็กหญิงดวงกมล  อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงอาริยา  ทองสง่า
 
1. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
2. นายประเวช  บุรมณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธินี  เสียงใหญ่
2. นายบุรินทร์  จำปา
3. นายอนันต์  ไตรทิพ
 
1. นางสาวเสาวณีย์  สิทธิจันทร์
2. นายประจวบ  อรรคสังข์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายชวลิต  อุทำกา
2. นางสาวญาสุมินทร์  อนุญาหงษ์
3. นายอมรเทพ  ปีลาตี
 
1. นางขนิษฐา  พลโลก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิภาพร  นารีแพงสี
2. เด็กหญิงพันธิภา  บานอินทร์
3. เด็กหญิงรุจิรา  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงสุภัธรา  ทองจันทร์
5. เด็กหญิงสุมิตรา  มั่นทอง
 
1. นายไชยา  อนุญาหงษ์
2. นายจรัญ  ประกิ่ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.1 ทอง 7 1. นายกฤษณะ  อนุญาหงษ์
2. นายณรงค์สิทธิ  โทรัตน์
3. นางสาวนุชนี  โทรัตน์
4. นายพูลพิทักษ์  พันพิลา
5. นางสาวศิริญาพร  โทรัตน์
 
1. นายจรัญ  ประกิ่ง
2. นายไชยา  อนุญาหงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันวิสา  โกษาแสง
 
1. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสัญญา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงภาวินีย์  อนุญาหงษ์
2. เด็กชายเจษฎา  ลาชัย
 
1. นายไชยา  อนุญาหงษ์
2. นายจรัญ  ประกิ่ง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 11 1. นายกิตติกร  จำปา
2. นางสาวปิยะธิดา  แก้วไพศาล
 
1. นายไชยา  อนุญาหงษ์
2. นายจรัญ  ประกิ่ง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.4 ทอง 7 1. นางสาวกมลกรณ์  ประกิ่ง
2. นางสาวกาญจนาพร  ปากดี
3. นางสาวขวัญใจ  พรรณวงค์
4. นางสาวทิพย์ภาวดี  ปากดี
5. นางสาวธิติมา  จันชะล้ำ
6. นางสาวปานตะวัน  คันทะนาต
7. นางสาวศรีสุดา  หล่ำสี
8. นางสาวศิราวัลย์  มะสุใส
9. นางสาวอมรรัตน์  อินทสุวรรณ์
10. นางสาวอิงอ้อย  พันธ์จี
 
1. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพวรรณ  จำปา
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  อุปศรี
2. นางสาวปัศญา  อุปศรี
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
2. นางอรทัย  วรกิตติกุล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายสนธยา  โทรัตน์
 
1. นายไชยา  อนุญาหงษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงเสาร์วตรี  พร้อมทรัพย์
 
1. นายไชยา  อนุญาหงษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีวันพิมพ์
 
1. นายไชยา  อนุญาหงษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นายอภิรัฐ  นักเป่า
 
1. นายจรัญ  ประกิ่ง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวจุธามาตย์  โยลัย
 
1. นายจรัญ  ประกิ่ง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.1 ทอง 4 1. นายนวมินทร์  สังกะสี
2. นางสาวพิมพิราวรรณ  กันยาตี
3. นางสาววิไลพร  คนหมั่น
4. นายอภิรมย์  ทุมแสง
5. นางสาวอาภัสรา  อนุญาหงษ์
 
1. นางรุ่งนภา  ศรไชย
2. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายชัชวาลย์  ราชสีห์
2. นายธนากร  วิภา
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรชน  ธรรมวงศ์ษา
2. เด็กชายอนุกร  อนุญาหงษ์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพันธ์  โทรัตน์
2. นางสาววิไลพร  อินแก้งไค้
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.57 ทอง 5 1. นางสาวชมัยพร  อินกะสุมาลย์
2. นางสาวดุจลดา  กันยาตี
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์  อุบัวบล
4. นางสาววรยา  จำปา
5. นายสมหมาย  ปีลาตี
6. นายอาวุธ  โทรัตน์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  สิทธิจันทร์
2. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
3. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.37 ทอง 7 1. เด็กหญิงฏฐมาพร  จำปา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จิตตโคตร
3. เด็กหญิงเอมมิกา  อนุญาหงษ์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.28 ทอง 9 1. นางสาวกนกพร  ทุมทัดทราย
2. นางสาวศศิธร  โพธิ
3. นางสาวสุมิตรา  อนุญาหงษ์
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายชาครีย์  โกษาแสง
2. นางสาวศศิธร  อนุญาหงษ์
3. นางสาวอินทุอร  จำปา
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นางอรทัย  วรกิตติกุล
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรอุมา  จามตุลี
2. นางสาวเนตรนภา  จันชะล้ำ
3. นางสาวแพรวพิลาศ  แก้วไพศาล
 
1. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช