สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอาริยา  พันธุกาง
 
1. นางสุมาลี  มะโนขันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรียา   ไชยอ้าย
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 15 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ภูมิเพ็ง
 
1. นางสุมาลี  มะโนขันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.16 ทอง 9 1. นางสาววิภารัตน์  สมน้อย
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชราภา  จำรักษา
 
1. นางสุมาลี  มะโนขันธุ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายโกวิทย์  พิมพ์โยธา
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิธินันท์  มะเสนัย
2. เด็กหญิงพิชานิกา  ด่างเกษี
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 67.3 ทองแดง 8 1. นางสาวธิดารัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวนงเยาว์  พลิน
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายอธิคม  ด่างเกษี
 
1. นายเรวัตร  สวัสดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวสุพัตรา  ปากสีมล
 
1. นายเรวัตร  สวัสดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายวราวุธ  บุญเพ็ง
 
1. นายเรวัตร  สวัสดี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ด่างเกษี
2. เด็กชายวารุจน์  พันธุกาง
3. เด็กหญิงอรณี  ด่างเกษี
 
1. นายศักดา  สารคำ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลินี  ศักดิ์ศรีวัน
2. นางสาวนิติกร  ไทยโส
3. นางสาวสุดารัตน์  ดาวน้อย
 
1. นางสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คะสา
2. เด็กหญิงนิธินันท์  มะเสนัย
3. เด็กชายศราวุธ  ดาวน้อย
 
1. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
2. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.75 ทอง 5 1. นางสาวดวงฤทัย  บรรไพ
2. นางสาววรินยุพา  คำชนะ
3. นางสาวสุพรรษา  หีดแก้ว
 
1. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
2. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงสุนิสา  พันธุกาง
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรวรรณ  จำรักษา
2. นางสาวเบญจมาศ  ด่างเกษี
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ศรีมุลตรี
2. เด็กชายเนติพงษ์  ปัญสุวรรณ์
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทัดภูมิ  วงษาเนาว์
2. เด็กชายภูวนารถ  พันธุกาง
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงณฤมล  คะสุดใจ
2. เด็กหญิงปรียาพร  ผ่านแสนเสาร์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธุกาง
4. เด็กหญิงวรรัตน์  คำชนะ
5. เด็กหญิงเบ็ญจรัตน์  ปากสีมล
 
1. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นางสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลญา  ตกพันธ์
2. นางสาวปาริษา  ดีโคตร
3. นางสาวพนิดา  ภูมิเพ็ง
4. นางสาวภิรมญา  คำชนะ
5. นายวีระพงษ์  พรมท้วม
 
1. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นางสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายอรรณพ  ไชยสัตย์
 
1. นายประชิด  อัปมาโน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 10 1. นายกฤษฎา  ปีวันทา
 
1. นายประชิด  อัปมาโน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพรลภัส  จันที
2. เด็กชายโยคี  พระภูมี
 
1. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นายประชิด  อัปมาโน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง 9 1. นายดนัย  พันธุกาง
2. นางสาวเอืื้อการย์  บาแก้ว
 
1. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นายประชิด  อัปมาโน
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรนภา  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวประไพจิตร  คะสา
2. นางสาวศรีสมร  ตกพันธ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิลาวัณย์  พันธุกาง
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติยา  ยืนสุข
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยะพงศ์  วงษาเนาว์
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  อ่อนสะอาด
 
1. นางสิรินุช  อุปพงษ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  โพธิ์สุ
 
1. นางสิรินุช  อุปพงษ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.14 ทองแดง 13 1. นางสาวอิสรา  แสนจันศรี
 
1. นางสิรินุช  อุปพงษ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวนิดา  เขาทอง
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สีกา
 
1. นางเบญจมาศ  มะเสนัย
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายฐิติวุฒิ  ศรีมุลตรี
2. นายฐิติโชติ  ศรีมุลตรี
 
1. นางเบญจมาศ  มะเสนัย
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.3 เงิน 5 1. นายณัฐฤทธิ์  พันธุกาง
2. นายพงศกร  พันธุกาง
3. นายพัฒนพงศ์  ทันบุญ
4. นางสาวรัชนีวรรณ  พัดอากาศ
5. นางสาววิไลพร  พันธุกาง
6. นางสาวศรินดา  สมน้อย
 
1. นายศักดา  สารคำ
2. นายภานุเดช  คำชนะ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชานิกา  ด่างเกษี
 
1. นายเรวัตร  สวัสดี
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศรันย์  จำรักษา
 
1. นายเรวัตร  สวัสดี
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คำชนะ
2. เด็กชายณัฐพล  พันธุกาง
 
1. นางสาวประไพจิตร  คะสา
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมัลลิกา  ศักดิ์ศรีวัน
2. นางสาววรินยุพา  คำชนะ
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุโภภาค
2. เด็กชายธนกร  บุญเพ็ง
3. เด็กชายภูมิกิติ  ภูบุญปลูก
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจีรศักดิ์  อินเฉิดฉาย
2. นางสาวชุรีกร  มังคะราช
3. นางสาวภิรมยา  อุณาพรม
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัศน์วรรษ  แซงบุญเรือง
2. เด็กชายศราวุธ  ด่างเกษี
3. เด็กชายอธิพัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  ตกพันธ์
2. นายปราโมทย์  มะณี
3. นายฤทธิเกียรติ  ปัญญาสาร
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
44 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงษาเนาว์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ศรีมุลตรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  พันธุกาง
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
45 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - 1. นายจีรศักดิ์  อินเฉิดฉาย
2. นางสาวชุรีกร  มังคะราช
3. นายปราโมทย์  มะณี
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทนา  ศักดิ์ศรีวัน
2. นางสาวมณิกานต์  ตกพันธ์
3. นางสาววิลาวรรณ  ฮาดดา
 
1. นางสาวศรีสมร  ตกพันธ์
2. นางสาวประไพจิตร  คะสา
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามเลน
2. เด็กหญิงวจิราภรณ์  ฉลาดล้ำ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ปากสีมล
 
1. นางสาวศรีสมร  ตกพันธ์
2. นางสาวประไพจิตร  คะสา
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 8 1. นางสาวกัลย์สุดา  ดวงศรีจันทร์
2. นางสาวฐานิดา  ศรีมุลตรี
3. นายผดุงสันต์  มังคะราช
 
1. นางสาวศรีสมร  ตกพันธ์
2. นางสาวประไพจิตร  คะสา