สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ศรีมุลตรี
2. เด็กชายเนติพงษ์  ปัญสุวรรณ์
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทัดภูมิ  วงษาเนาว์
2. เด็กชายภูวนารถ  พันธุกาง
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  อ่อนสะอาด
 
1. นางสิรินุช  อุปพงษ์