สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอาริยา  พันธุกาง
 
1. นางสุมาลี  มะโนขันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิธินันท์  มะเสนัย
2. เด็กหญิงพิชานิกา  ด่างเกษี
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 67.3 ทองแดง 8 1. นางสาวธิดารัตน์  วงษาเนาว์
2. นางสาวนงเยาว์  พลิน
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายอธิคม  ด่างเกษี
 
1. นายเรวัตร  สวัสดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพรลภัส  จันที
2. เด็กชายโยคี  พระภูมี
 
1. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นายประชิด  อัปมาโน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรนภา  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวประไพจิตร  คะสา
2. นางสาวศรีสมร  ตกพันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  โพธิ์สุ
 
1. นางสิรินุช  อุปพงษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.14 ทองแดง 13 1. นางสาวอิสรา  แสนจันศรี
 
1. นางสิรินุช  อุปพงษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวนิดา  เขาทอง
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สีกา
 
1. นางเบญจมาศ  มะเสนัย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายฐิติวุฒิ  ศรีมุลตรี
2. นายฐิติโชติ  ศรีมุลตรี
 
1. นางเบญจมาศ  มะเสนัย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คำชนะ
2. เด็กชายณัฐพล  พันธุกาง
 
1. นางสาวประไพจิตร  คะสา