สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรียา   ไชยอ้าย
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวสุพัตรา  ปากสีมล
 
1. นายเรวัตร  สวัสดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ด่างเกษี
2. เด็กชายวารุจน์  พันธุกาง
3. เด็กหญิงอรณี  ด่างเกษี
 
1. นายศักดา  สารคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลินี  ศักดิ์ศรีวัน
2. นางสาวนิติกร  ไทยโส
3. นางสาวสุดารัตน์  ดาวน้อย
 
1. นางสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงสุนิสา  พันธุกาง
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.3 เงิน 5 1. นายณัฐฤทธิ์  พันธุกาง
2. นายพงศกร  พันธุกาง
3. นายพัฒนพงศ์  ทันบุญ
4. นางสาวรัชนีวรรณ  พัดอากาศ
5. นางสาววิไลพร  พันธุกาง
6. นางสาวศรินดา  สมน้อย
 
1. นายศักดา  สารคำ
2. นายภานุเดช  คำชนะ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามเลน
2. เด็กหญิงวจิราภรณ์  ฉลาดล้ำ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ปากสีมล
 
1. นางสาวศรีสมร  ตกพันธ์
2. นางสาวประไพจิตร  คะสา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 8 1. นางสาวกัลย์สุดา  ดวงศรีจันทร์
2. นางสาวฐานิดา  ศรีมุลตรี
3. นายผดุงสันต์  มังคะราช
 
1. นางสาวศรีสมร  ตกพันธ์
2. นางสาวประไพจิตร  คะสา