สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 15 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ภูมิเพ็ง
 
1. นางสุมาลี  มะโนขันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.16 ทอง 9 1. นางสาววิภารัตน์  สมน้อย
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชราภา  จำรักษา
 
1. นางสุมาลี  มะโนขันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายโกวิทย์  พิมพ์โยธา
 
1. นางพิสมัย  สายคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายวราวุธ  บุญเพ็ง
 
1. นายเรวัตร  สวัสดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.75 ทอง 5 1. นางสาวดวงฤทัย  บรรไพ
2. นางสาววรินยุพา  คำชนะ
3. นางสาวสุพรรษา  หีดแก้ว
 
1. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
2. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรวรรณ  จำรักษา
2. นางสาวเบญจมาศ  ด่างเกษี
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงณฤมล  คะสุดใจ
2. เด็กหญิงปรียาพร  ผ่านแสนเสาร์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  พันธุกาง
4. เด็กหญิงวรรัตน์  คำชนะ
5. เด็กหญิงเบ็ญจรัตน์  ปากสีมล
 
1. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นางสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลญา  ตกพันธ์
2. นางสาวปาริษา  ดีโคตร
3. นางสาวพนิดา  ภูมิเพ็ง
4. นางสาวภิรมญา  คำชนะ
5. นายวีระพงษ์  พรมท้วม
 
1. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นางสิรินทิพย์  ศักดิ์ศรีวัน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายอรรณพ  ไชยสัตย์
 
1. นายประชิด  อัปมาโน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 10 1. นายกฤษฎา  ปีวันทา
 
1. นายประชิด  อัปมาโน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง 9 1. นายดนัย  พันธุกาง
2. นางสาวเอืื้อการย์  บาแก้ว
 
1. นายธนพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
2. นายประชิด  อัปมาโน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิลาวัณย์  พันธุกาง
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติยา  ยืนสุข
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยะพงศ์  วงษาเนาว์
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุโภภาค
2. เด็กชายธนกร  บุญเพ็ง
3. เด็กชายภูมิกิติ  ภูบุญปลูก
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจีรศักดิ์  อินเฉิดฉาย
2. นางสาวชุรีกร  มังคะราช
3. นางสาวภิรมยา  อุณาพรม
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัศน์วรรษ  แซงบุญเรือง
2. เด็กชายศราวุธ  ด่างเกษี
3. เด็กชายอธิพัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  ตกพันธ์
2. นายปราโมทย์  มะณี
3. นายฤทธิเกียรติ  ปัญญาสาร
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทนา  ศักดิ์ศรีวัน
2. นางสาวมณิกานต์  ตกพันธ์
3. นางสาววิลาวรรณ  ฮาดดา
 
1. นางสาวศรีสมร  ตกพันธ์
2. นางสาวประไพจิตร  คะสา