สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงมัลลิกา  จักรบุตร
 
1. นางสาวกรพรรณ  ถนอมพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพิสมัย  ไชยกลาง
 
1. นางนิศากร  พลซา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91.34 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนัญญา  ธูปแจ่ม
 
1. นางสุพเยาว์  เจริญชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิตยา  ลิภา
 
1. นางนิศากร  พลซา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐริกา  ประกิ่ง
 
1. นายสุธิวรรธน์  ตุลี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอุบลรัตน์  ขุนปากดี
 
1. นายสุธิวรรธน์  ตุลี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชไมพร  ปิลอง
2. เด็กหญิงดุสิตา  อินอุเทน
3. เด็กหญิงนพรัตน์  วะเศษสร้อย
 
1. นางสาวกรพรรณ  ถนอมพร
2. นายสุธิวรรธน์  ตุลี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมัลลิกา  ไชยมงค์
2. นางสาววรานุช  ชัยปัญหา
3. นางสาวสุจิณณา  เมืองสุวรรณ
 
1. นางสาวกรพรรณ  ถนอมพร
2. นายสุธิวรรธน์  ตุลี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวินวิสาห์  ฉิวรัมย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เสนารักษ์
 
1. นางดาวเรือง  วะชุม
2. นางนิศากร  พลซา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แสงอรุณ
2. นางสาวทรรศิกา  โกษาแสง
 
1. นางดาวเรือง  วะชุม
2. นางนิศากร  พลซา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. นางสาวปรียานันท์  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  คะสุดใจ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มั่นธง
2. เด็กหญิงพัชราภา  อินต๊ะปัญโญ
3. เด็กชายวรรณชิต  ชาสงวน
 
1. นายพัทธดนย์  วะนานาม
2. นางสาวประภัสสร  คะสา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  ไชยชมภู
2. นางสาวศิริกัญญา  ศิริสุทธารมย์
3. นายไมตรี  ชาทิพฮด
 
1. นางสาวประภัสสร  คะสา
2. นายพัทธดนย์  วะนานาม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นายจิรกิตต์  พรมคำ
2. นางสาวนัฐมล  วงศ์พัฒน์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  บัวชุม
2. นายทรงสรรค์  บัวชุม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงมัสยา  อุสาพรหม
 
1. นางสุภาภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวอโณทัย  ลามเพ็ญ
 
1. นายประเวศน์  ประกิ่ง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศนี  บุญแสนสี
2. นางสาวนิลาวัลย์  แวงคำ
3. นางสาวสุทธิดา  วะดีศิริศักดิ์
 
1. นายธิตินันท์  บุพศิริ
2. นางเสถียร  ยงยันต์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  วะชุม
2. นางสาวนภัสสร  โมทยกุล
3. นางสาวอริษา  วะเศษสร้อย
 
1. นางดารุณี  บุญเพ็ง
2. นางสาวศิริพร  เอกสะพัง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลธิญา  ไชยมงค์
2. เด็กหญิงดวงพร  วงศ์จันทร์เจริญ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  อินอุเทน
 
1. นายอุดมศักดิ์  ฉลาดล้ำ
2. นางสาวสุดาวรรณ  พรมศรีแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 7 1. นางสาวนิตยา  แสงเขตร
2. นางสาวนิตยา  คำภูเงิน
3. นางสาววรัญญา  วะชุม
 
1. นายกิติศักดิ์  เสมาธรรมานนท์
2. นางสาวบุญตรี  แก้วอินธิ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. นางสาวภัทรวดี  โคตะบิน
2. นางสาววาสนา  ชัยมาโย
3. นางสาวแสงดาว  หมอกมีชัย
 
1. นายอุดมศักดิ์  ฉลาดล้ำ
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.5 เงิน 10 1. นายกิตตินันท์  อุทัยบาล
2. นายจิตฐิกร  อุปพงษ์
3. นางสาวศิริรัตน์  เถือนสันเทียะ
 
1. นางสาวศิริพร  เอกสะพัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทุมแต้ม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวจิตราภรณ์  ไชยมงค์
2. นางสาวธนาภรณ์  วงศ์จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวบุญตรี  แก้วอินธิ
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธุ์บุรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.32 ทอง 4 1. นายณัฐพล  ชาสงวน
2. นายอนันต์  ชัยบิล
 
1. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
2. นางสาวสุดาวรรณ  พรมศรีแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชลัช  ลิภา
2. เด็กชายวิรวัฒน์  อุติลา
 
1. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธเนศ  รินทะ
2. เด็กชายเอกพล  เอกสะพัง
 
1. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัวแยง
2. เด็กหญิงปริยดา  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงภาวดี  อินอุเทน
4. เด็กหญิงอารีนภา  ทัศน์จันดา
5. เด็กหญิงอุไรรักษ์  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวสมหญิง  ใหญ่พงศกร
2. นายมนูญ  ขำคำ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวกฤติมา  ภารสำเร็จ
2. นางสาววิจิตรา  เปาวะนา
3. นางสาวอนุสรา  แมดมิ่งเหง้า
4. นางสาวอินธิรา  เปาวะนา
5. นางสาวเทวัน  อินอุเทน
 
1. นางสาวสุภาวดี  นิลเพ็ชร์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ดีแสง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงประกายทิพย์  อุตโรกุล
4. เด็กหญิงศรนภา  ตรีกุล
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนสุข
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
2. นางใจปอง  เรืองศรี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวชิดชนก  ธงชัย
2. นางสาวพรนภา  เสียวคำ
3. นางสาววราภรณ์  วะเศษสร้อย
4. นางสาวอัญธิกา  ไชยมงค์
5. นางสาวเจนจิรา  สิทธิยา
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
2. นายมนูญ  ขำคำ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิตร์นันทน์  ใจตรง
2. นางสาวมนศิชา  กล้าหาญ
3. นางสาววรรณภา  สาริศรี
4. นางสาวอภิญญา  สำรวมจิตร
5. นางสาวอรอุมา  สำรวมจิตร
 
1. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
2. นางสาวสมหญิง  ใหญ่พงศกร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงกุลนิดา  วะลับ
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิตรศาสตร์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เดชขันธ์
3. เด็กหญิงทักษพร  สิทธิยา
4. เด็กหญิงพรพิมล  การิก
5. เด็กหญิงรุจิรา  ทับทิมไสย์
6. เด็กหญิงวิยดา  แสงเขียว
7. เด็กหญิงวิรัญญา  นารินรักษ์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  โคตรพรม
9. เด็กหญิงสกาวเดือน  คำภูเงิน
10. เด็กหญิงสิริยากร  นาโควงค์
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
2. นายมนูญ  ขำคำ
3. นางสาวสุภาวดี  นิลเพ็ชร์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพล  บุนนท์
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายณัฐพงศ์  อุบัวบล
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวณัฐพร  บรรเทาทุกข์
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  วะลับ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัตร  อุบัวบล
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดิษฐบรรจง
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวศรัญยา  โคตรมิตร
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัธร  ครเพ็ง
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายสโลธร  วะระกะ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรพร  โกษาแสง
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายติณณภพ  โกษาแสง
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นายสิปปนนท์  นาโควงค์
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุธิตา  วะชุม
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแสงเดือน  วรรณทุ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.57 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  อินอุเทน
2. เด็กหญิงกัลยา  น้อยนาง
3. นางสาวจิตรวรรณ  วะชุม
4. เด็กชายณัฐพงษ์  อินอุเทน
5. นายนันทวัฒน์  ลีรัตนชัย
6. นายรวมพล  ผลเคน
7. นางสาววัชรากรณ์  ชาสงวน
8. เด็กชายวัชรินทร์  สิทธิยา
9. นางสาวศรีสุภา  อุปพรม
10. นางสาวอรณี  จันทะสิน
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
3. นางยุวากร  เมืองสุวรรณ
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิตา  อุปดี
2. นายธีรภัทร  สัจจมณี
3. นางสาวปฏิมา  ปิติสม
4. นางสาวมัลลิกา  ชาทิพฮด
5. นายราชัน  วะชุม
6. นายวสันต์  ปาทา
7. นายวัฒนา  ประกิ่ง
8. นางสาววิริยา  อุเทนวิเชียรปัญญา
9. นายสุเมธ  สวัสดี
10. นางสาวเมธิตา  ราชชมภู
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
3. นางยุวากร  เมืองสุวรรณ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรเชษฐ์  ทัดสา
 
1. นางดวงพร  แก่นจำปา
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 9 1. นายณัฐนันท์  ดาบพิมพ์จับ
 
1. นางดวงพร  แก่นจำปา
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  สิทธิ
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธัญญารัตน์  ผาปรางค์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  พลภักดี
 
1. นางลักขณา  โกษาแสง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  วะลับ
 
1. นางพิชานิกา  สะเริญรัมย์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายนภัสวุฒิ  โคตบิน
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญพร  ขาวงาม
 
1. นางพิชานิกา  สะเริญรัมย์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  น้อยนาง
2. เด็กชายชานนท์  ซาระปา
3. เด็กหญิงนารากร  นาลาผาย
4. เด็กชายรักษ์พงษ์  กรรตุณรงค์
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สิทธิ
 
1. นางลักขณา  โกษาแสง
2. นางพิชานิกา  สะเริญรัมย์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลดา  ก้อนกั้น
2. นางสาวณัฐธิพร  ฐารพาพันธุ์
3. นางสาวพรสวรรค์  วะชุม
4. นางสาวอรทัย  สาอิ้ม
5. นางสาวเมธรินทร์  แซ่ลี
 
1. นางลักขณา  โกษาแสง
2. นางพิชานิกา  สะเริญรัมย์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.84 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศจิกาพร  หน่อสีดา
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงภานิดา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงเจษฎาพร  เคนดง
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
2. นายอนุสรณ์  อธิสุมงคล
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายกรวิทย์  ลิภา
2. นายเขตต์ตะวัน  โชติชื่น
 
1. นายอนุสรณ์  อธิสุมงคล
2. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  รัตนเกื้อกูลกิจ
2. นายชาญชัย  ผึ้งศรี
3. นางสาวพัชรพร  โกษาแสง
4. นางสาวมณีนุช  คำสวัสดิ์
5. นางสาววลัยพร  ยมรัตน์
6. นายศิวัช  หืนกระโทก
7. นางสาวสุกฤษตา  วะชุม
8. นายอธิคม  นาโควงค์
9. นางสาวอรไพลิน  เบิกบาน
10. นางสาวเยาวเรศ  มีอยู่
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
2. นางมณีรัตน์  กายราช
3. นางใจปอง  เรืองศรี
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์แสนศรี
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงเปรมมิกา  ดีแสง
 
1. นางสาวอริยาพร  โทรัตน์
2. นางภัสธนมนท์  อุ่นจันที
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นางสาวณัฐฌานนท์  ปัตถานัง
2. นางสาวภาวิณี  สีทน
3. นางสาววิภาดา  นาขะมิน
 
1. นางสาวอริยาพร  โทรัตน์
2. นางภัสธนมนท์  อุ่นจันที
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิยดา  โคตรศรีเมือง
2. เด็กหญิงยุวรี  หริ่งสิงค์หา
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ปิลอง
 
1. นางสาวอริยาพร  โทรัตน์
2. นางภัสธนมนท์  อุ่นจันที
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.75 ทอง 4 1. นางสาวชรินทร  จันทร์อ้น
2. นางสาวปุยฝ้าย  บุนนท์
3. นางสาวอินธุอร  จานแก่น
 
1. นางภัสธนมนท์  อุ่นจันที
2. นางสาวอริยาพร  โทรัตน์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชานนท์  สาระปา
2. เด็กหญิงอรสา  ปัญญาสาร
 
1. นายพนมศักดิ์  เรียมแสน
2. นางลักขณา  โกษาแสง
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศจิกาพร  หน่อสีดา
 
1. นางลักขณา  โกษาแสง
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประภัสสร  เสนสุข
2. เด็กหญิงลักษมี  นามตาแสง
 
1. นางเพ็ญจันทร์  บัวชุม
2. นายทรงสรรค์  บัวชุม
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนัฐมล  วงศ์พัฒน์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  บัวชุม
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิรินภา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงหัฏฐกาญจน์  เคนดง
 
1. นางนิศากร  พลซา
2. นางสาวกาญจนา  ใหลอุดี
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศรีประไพร  ก้อนกั้น
 
1. นางนิศากร  พลซา
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพากร  ศรีพรม
 
1. นายทรงสรรค์  บัวชุม
 
75 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรพัศ  โกษาแสง
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
76 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงศ์  อุบัวบล
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
77 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอดิศร  ระวัตร
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
78 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุธีชัย  บูชาพันธ์
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 -   1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชีวกรณ์  ผิวนวล
2. เด็กชายอมรเทพ  รักษาเคน
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นางวิภาวณี  บุญศรี
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนทวัฒน์  วะชุม
2. นายสุรวุธ  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นางวิภาวณี  บุญศรี
2. นายบุญมา  ใหลอุดี
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุทธ  ขำคำ
2. เด็กชายอุดมชัย  อินอุเทน
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลัลพร  โกษาแสง
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  มังคละคีรี
 
1. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์
2. นางวิภาวณี  บุญศรี
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.17 เงิน 6 1. เด็กชายอนันต์  วะลับ
2. เด็กชายอนิรุจน์  นาสิงเตา
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 62.75 ทองแดง 6 1. นายพงษ์พัฒน์  สิทธิ
2. นายรุ่งโรจน์  คะมุง
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  ดัดทุยาวัตร
2. นายนพพร  อ้อยรักษา
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นางวิภาวณี  บุญศรี
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมน  ปากดี
2. นางสาวพรธิดา  บุตรจันทร์
3. นางสาวสิรินยา  โกษาแสง
 
1. นางนัตทยา  กุมมาร
2. นายสุจิต  สารผล