สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอุบลรัตน์  ขุนปากดี
 
1. นายสุธิวรรธน์  ตุลี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นายจิรกิตต์  พรมคำ
2. นางสาวนัฐมล  วงศ์พัฒน์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  บัวชุม
2. นายทรงสรรค์  บัวชุม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชลัช  ลิภา
2. เด็กชายวิรวัฒน์  อุติลา
 
1. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธเนศ  รินทะ
2. เด็กชายเอกพล  เอกสะพัง
 
1. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  สิทธิ
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธัญญารัตน์  ผาปรางค์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  วงศ์อนุสิทธิ์