สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงมัลลิกา  จักรบุตร
 
1. นางสาวกรพรรณ  ถนอมพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพิสมัย  ไชยกลาง
 
1. นางนิศากร  พลซา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แสงอรุณ
2. นางสาวทรรศิกา  โกษาแสง
 
1. นางดาวเรือง  วะชุม
2. นางนิศากร  พลซา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. นางสาวปรียานันท์  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  คะสุดใจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวอโณทัย  ลามเพ็ญ
 
1. นายประเวศน์  ประกิ่ง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 9 1. นายณัฐนันท์  ดาบพิมพ์จับ
 
1. นางดวงพร  แก่นจำปา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายนภัสวุฒิ  โคตบิน
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60.84 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศจิกาพร  หน่อสีดา
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายกรวิทย์  ลิภา
2. นายเขตต์ตะวัน  โชติชื่น
 
1. นายอนุสรณ์  อธิสุมงคล
2. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์แสนศรี
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วงษาเนาว์
3. เด็กหญิงเปรมมิกา  ดีแสง
 
1. นางสาวอริยาพร  โทรัตน์
2. นางภัสธนมนท์  อุ่นจันที
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นางสาวณัฐฌานนท์  ปัตถานัง
2. นางสาวภาวิณี  สีทน
3. นางสาววิภาดา  นาขะมิน
 
1. นางสาวอริยาพร  โทรัตน์
2. นางภัสธนมนท์  อุ่นจันที
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 62.75 ทองแดง 6 1. นายพงษ์พัฒน์  สิทธิ
2. นายรุ่งโรจน์  คะมุง
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์