สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงมัสยา  อุสาพรหม
 
1. นางสุภาภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลธิญา  ไชยมงค์
2. เด็กหญิงดวงพร  วงศ์จันทร์เจริญ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  อินอุเทน
 
1. นายอุดมศักดิ์  ฉลาดล้ำ
2. นางสาวสุดาวรรณ  พรมศรีแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.5 เงิน 10 1. นายกิตตินันท์  อุทัยบาล
2. นายจิตฐิกร  อุปพงษ์
3. นางสาวศิริรัตน์  เถือนสันเทียะ
 
1. นางสาวศิริพร  เอกสะพัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทุมแต้ม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายสโลธร  วะระกะ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายติณณภพ  โกษาแสง
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นายสิปปนนท์  นาโควงค์
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรเชษฐ์  ทัดสา
 
1. นางดวงพร  แก่นจำปา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญพร  ขาวงาม
 
1. นางพิชานิกา  สะเริญรัมย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงภานิดา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงเจษฎาพร  เคนดง
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
2. นายอนุสรณ์  อธิสุมงคล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.17 เงิน 6 1. เด็กชายอนันต์  วะลับ
2. เด็กชายอนิรุจน์  นาสิงเตา
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์