สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัจจิตา  พัฒนสาร
 
1. นางแจ่มจันทร์  อุสาพรหม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพรรษา  นาโควงค์
 
1. นางแจ่มจันทร์  อุสาพรหม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 14 1. เด็กหญิงวิจิตรา  จิตรไชยสาร
 
1. นางเอื้อมพร  ขันแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวสกาวใจ  ใหม่เกตุ
 
1. นางเอื้อมพร  ขันแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 1. เด็กชายพงศธร  นาโควงค์
 
1. นางจิตสวาท  คูสกุลรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตราช
2. นางสาวดวงพร  นาโควงค์
 
1. นางจิตสวาท  คูสกุลรัตน์
2. นางสาวฐานะมาศ  นรินทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.89 ทอง 8 1. เด็กหญิงจินตพร  แก้วหานาม
2. เด็กชายอภิรักษ์  นาโควงค์
3. เด็กหญิงอรสุดา  บุนนท์
 
1. นางสาวอาริยา  สุริยนต์
2. นางสาวอรอนงค์  สีสวย
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวกรรณิการ์  นาโควงค์
2. นางสาวมาริษา  โกษาแสง
3. นางสาววราภรณ์  พรมขาว
 
1. นางสาวอาริยา  สุริยนต์
2. นางสาวทรัพย์สิริ  โคตรพรม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมุกรินทร์  นาโควงค์
2. เด็กหญิงอารียา  นาโควงค์
 
1. นายศักดิ์ชาย  คำเพชร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุนิสา  นามยศขวา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  โกษาแสง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวกรรณิกา  ประกิ่ง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  โกษาแสง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. นางสาวนฤมล  นาโควงค์
2. นางสาวสุจิตรา  ดีแสง
3. นางสาวสุวรรณา  โคตรพรม
 
1. นางปาณิสรา  ตะนุมงคล
2. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นางสาวชุติมา  นาโควงค์
2. นางสาวนิรชา  นาโควงค์
3. นางสาวละอองฝน  ธิราชรักษ์
 
1. นางปาณิสรา  ตะนุมงคล
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชมัยพร  ชัยมุงคุณ
2. เด็กชายสาธิต  ประกิ่ง
3. เด็กชายอดิศร  ปานแก้ว
 
1. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 7 1. นางสาวมินตรา  อุสาพรหม
2. นางสาวสุนิตา  ไชยมาโย
3. นางสาวเมทินี  วะเศษสร้อย
 
1. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวนฤมล  นาโควงค์
2. นางสาวนิตยา  บุนนท์
3. นางสาวอรริญา  สีสวย
 
1. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กชายมังกรทอง  แดนรักษ์
2. เด็กหญิงศิริภาภรณ์  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงเพ็ญริภา  คุณแก้ว
 
1. นางปาณิสรา  ตะนุมงคล
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.25 เงิน 13 1. นางสาวกัญณิกา  สีสวย
2. นายกิตติศักดิ์  วงศรียา
3. นางสาวณัฐริกา  ศรีลาราช
 
1. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาคริต  ลาโม
2. เด็กชายอนุสรณ์  นาโควงค์
 
1. นายพาที  แสนสี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายฐากูร  อุสาพรหม
2. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วมุกดา
 
1. นายพาที  แสนสี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีหนองแสง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศรีชู
 
1. นางจุฬารัตน์  ไม่แพ้
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84 ทอง 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  โคตรพรม
2. นางสาวจิดาภา  โคตพรม
3. นางสาวณัฏฐริกา  ชัยศรี
4. เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุนนท์
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  ชัยวังราช
6. นางสาวพรชุตา  อุสาพรหม
7. นายศักดิ์ชัย  อุสาพรหม
8. นางสาวสาวิณี  นาโควงค์
9. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ปิลอง
10. นางสาวเบญจมาศ  นาโควงค์
 
1. นางจิตสวาท  คูสกุลรัตน์
2. นายศักดิ์ชาย  คำเพชร
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงดวงใจ  โคตรพรม
2. เด็กหญิงพรนิภา  นาโควงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  จิ่มอาษา
2. นางปาณิสรา  ตะนุมงคล
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศศิธร  นาโควงค์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุนนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  จิ่มอาษา
2. นางปาณิสรา  ตะนุมงคล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  นาโควงค์
2. เด็กชายอาทิตย์  โคตรมิตร
3. เด็กชายโยธิน  นาโควงค์
 
1. นายประพันธ์ศักดิ์  อุสาพรหม
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุทธ  หอมภักดี
2. นายณัฐชัย  นาโควงค์
3. นายทักษ์ดนัย  อุสาพรหม
 
1. นายประพันธ์ศักดิ์  อุสาพรหม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  นาโควงค์
 
1. นางยุวรี  ศรีแพน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายเทพรักษ์  นาโควงค์
 
1. นายรัตนพันธ์  เจริญวงค์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสงนาค
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พลละคร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวสุปราณี  โกษาแสง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พลละคร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นาโควงค์
 
1. นายรัตนพันธ์  เจริญวงค์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลภัสรดา  อุสาพรหม
 
1. นายรัตนพันธ์  เจริญวงค์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธิดารัตน์  นาโควงค์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พลละคร
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิดาภา  โคตรพรหม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พลละคร
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวผกามาศ  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พลละคร
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิมนต์  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงอรุณี  นาโควงค์
 
1. นายยศกร  สิทธิศักดิ์ไพบูลย์
2. นางจุฬารัตน์  ไม่แพ้
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวศุภมาศ  นาโควงค์
2. นางสาวสุพัตรา  โคตรมิตร
 
1. นายยศกร  สิทธิศักดิ์ไพบูลย์
2. นางจุฬารัตน์  ไม่แพ้
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  เดชทับไทย
2. นายณัฐวุฒิ  นาโควงค์
3. เด็กชายทศพร  อุสาพรหม
4. เด็กชายนันทวัฒน์  อุสาพรหม
5. เด็กชายพลฤทธิ์  นาโควงค์
6. นายวุฒิชัย  โกษาแสง
7. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  วะเกิดเป้ม
8. เด็กชายสุพล  จันทร์สิน
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายพาที  แสนสี
3. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาวุฒิ  จันแอ
2. นายประสิทธิ์  อุ่นทะอับ
3. นายสุนทร  นาโควงค์
4. นายองอาจ  บุนนท์
5. นายอดิศักดิ์  นาโควงค์
6. นายไวทยา  นาโควงค์
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายพาที  แสนสี
3. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายอภิสิทธิ์  ประกิ่ง
2. นายเกรียงศักดิ์  อุสาพรหม
 
1. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนาธิป  โคตรมิตร
2. นายธานินท์  โคตพรม
 
1. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายนพเก้า  อุสาพรหม
2. เด็กชายวสันต์  นาโควงค์
 
1. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวทัศนาวดี  ดีแสง
2. นางสาวนิตยา  บุนนท์
 
1. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  อุสาพรหม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  อุสาพรหม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาโควงค์
 
1. นางยุวรี  ศรีแพน
2. นางสาวธิดารัตน์  พลละคร
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 7 1. นางสาวฐาปนีย์  วงศรีชู
2. นางสาวสากูล  ประกิ่ง
3. นางสาวเจตฤดี  วะเกิดเป้ม
 
1. นางยุวรี  ศรีแพน
2. นายธิดารัตน์  พลละคร
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนันทร  ภูคะฮาต
 
1. นางเสาวนีย์  วงศรีชู