สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายฐากูร  อุสาพรหม
2. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วมุกดา
 
1. นายพาที  แสนสี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงดวงใจ  โคตรพรม
2. เด็กหญิงพรนิภา  นาโควงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  จิ่มอาษา
2. นางปาณิสรา  ตะนุมงคล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศศิธร  นาโควงค์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุนนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี  จิ่มอาษา
2. นางปาณิสรา  ตะนุมงคล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธิดารัตน์  นาโควงค์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พลละคร