สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมุกรินทร์  นาโควงค์
2. เด็กหญิงอารียา  นาโควงค์
 
1. นายศักดิ์ชาย  คำเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวกรรณิกา  ประกิ่ง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  โกษาแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นางสาวชุติมา  นาโควงค์
2. นางสาวนิรชา  นาโควงค์
3. นางสาวละอองฝน  ธิราชรักษ์
 
1. นางปาณิสรา  ตะนุมงคล
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชมัยพร  ชัยมุงคุณ
2. เด็กชายสาธิต  ประกิ่ง
3. เด็กชายอดิศร  ปานแก้ว
 
1. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวศุภมาศ  นาโควงค์
2. นางสาวสุพัตรา  โคตรมิตร
 
1. นายยศกร  สิทธิศักดิ์ไพบูลย์
2. นางจุฬารัตน์  ไม่แพ้