สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัจจิตา  พัฒนสาร
 
1. นางแจ่มจันทร์  อุสาพรหม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตราช
2. นางสาวดวงพร  นาโควงค์
 
1. นางจิตสวาท  คูสกุลรัตน์
2. นางสาวฐานะมาศ  นรินทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวกรรณิการ์  นาโควงค์
2. นางสาวมาริษา  โกษาแสง
3. นางสาววราภรณ์  พรมขาว
 
1. นางสาวอาริยา  สุริยนต์
2. นางสาวทรัพย์สิริ  โคตรพรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุนิสา  นามยศขวา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  โกษาแสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. นางสาวนฤมล  นาโควงค์
2. นางสาวสุจิตรา  ดีแสง
3. นางสาวสุวรรณา  โคตรพรม
 
1. นางปาณิสรา  ตะนุมงคล
2. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวนฤมล  นาโควงค์
2. นางสาวนิตยา  บุนนท์
3. นางสาวอรริญา  สีสวย
 
1. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72.25 เงิน 13 1. นางสาวกัญณิกา  สีสวย
2. นายกิตติศักดิ์  วงศรียา
3. นางสาวณัฐริกา  ศรีลาราช
 
1. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายเทพรักษ์  นาโควงค์
 
1. นายรัตนพันธ์  เจริญวงค์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสงนาค
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พลละคร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวสุปราณี  โกษาแสง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พลละคร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลภัสรดา  อุสาพรหม
 
1. นายรัตนพันธ์  เจริญวงค์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิมนต์  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงอรุณี  นาโควงค์
 
1. นายยศกร  สิทธิศักดิ์ไพบูลย์
2. นางจุฬารัตน์  ไม่แพ้
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายนพเก้า  อุสาพรหม
2. เด็กชายวสันต์  นาโควงค์
 
1. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวทัศนาวดี  ดีแสง
2. นางสาวนิตยา  บุนนท์
 
1. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  อุสาพรหม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  อุสาพรหม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาโควงค์
 
1. นางยุวรี  ศรีแพน
2. นางสาวธิดารัตน์  พลละคร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 7 1. นางสาวฐาปนีย์  วงศรีชู
2. นางสาวสากูล  ประกิ่ง
3. นางสาวเจตฤดี  วะเกิดเป้ม
 
1. นางยุวรี  ศรีแพน
2. นายธิดารัตน์  พลละคร
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนันทร  ภูคะฮาต
 
1. นางเสาวนีย์  วงศรีชู