สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพรรษา  นาโควงค์
 
1. นางแจ่มจันทร์  อุสาพรหม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 14 1. เด็กหญิงวิจิตรา  จิตรไชยสาร
 
1. นางเอื้อมพร  ขันแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวสกาวใจ  ใหม่เกตุ
 
1. นางเอื้อมพร  ขันแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 1. เด็กชายพงศธร  นาโควงค์
 
1. นางจิตสวาท  คูสกุลรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.89 ทอง 8 1. เด็กหญิงจินตพร  แก้วหานาม
2. เด็กชายอภิรักษ์  นาโควงค์
3. เด็กหญิงอรสุดา  บุนนท์
 
1. นางสาวอาริยา  สุริยนต์
2. นางสาวอรอนงค์  สีสวย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 7 1. นางสาวมินตรา  อุสาพรหม
2. นางสาวสุนิตา  ไชยมาโย
3. นางสาวเมทินี  วะเศษสร้อย
 
1. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กชายมังกรทอง  แดนรักษ์
2. เด็กหญิงศิริภาภรณ์  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงเพ็ญริภา  คุณแก้ว
 
1. นางปาณิสรา  ตะนุมงคล
2. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีหนองแสง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศรีชู
 
1. นางจุฬารัตน์  ไม่แพ้
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84 ทอง 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  โคตรพรม
2. นางสาวจิดาภา  โคตพรม
3. นางสาวณัฏฐริกา  ชัยศรี
4. เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุนนท์
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  ชัยวังราช
6. นางสาวพรชุตา  อุสาพรหม
7. นายศักดิ์ชัย  อุสาพรหม
8. นางสาวสาวิณี  นาโควงค์
9. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ปิลอง
10. นางสาวเบญจมาศ  นาโควงค์
 
1. นางจิตสวาท  คูสกุลรัตน์
2. นายศักดิ์ชาย  คำเพชร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  นาโควงค์
2. เด็กชายอาทิตย์  โคตรมิตร
3. เด็กชายโยธิน  นาโควงค์
 
1. นายประพันธ์ศักดิ์  อุสาพรหม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุทธ  หอมภักดี
2. นายณัฐชัย  นาโควงค์
3. นายทักษ์ดนัย  อุสาพรหม
 
1. นายประพันธ์ศักดิ์  อุสาพรหม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  นาโควงค์
 
1. นางยุวรี  ศรีแพน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นาโควงค์
 
1. นายรัตนพันธ์  เจริญวงค์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  เดชทับไทย
2. นายณัฐวุฒิ  นาโควงค์
3. เด็กชายทศพร  อุสาพรหม
4. เด็กชายนันทวัฒน์  อุสาพรหม
5. เด็กชายพลฤทธิ์  นาโควงค์
6. นายวุฒิชัย  โกษาแสง
7. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  วะเกิดเป้ม
8. เด็กชายสุพล  จันทร์สิน
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายพาที  แสนสี
3. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาวุฒิ  จันแอ
2. นายประสิทธิ์  อุ่นทะอับ
3. นายสุนทร  นาโควงค์
4. นายองอาจ  บุนนท์
5. นายอดิศักดิ์  นาโควงค์
6. นายไวทยา  นาโควงค์
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายพาที  แสนสี
3. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายอภิสิทธิ์  ประกิ่ง
2. นายเกรียงศักดิ์  อุสาพรหม
 
1. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนาธิป  โคตรมิตร
2. นายธานินท์  โคตพรม
 
1. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ