สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวนิภาพร  คะสุดใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา  วงศ์สมศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.66 เงิน 19 1. นางสาวบุษกร  วงคำจันทร์
 
1. นายกฤษฎา  พลราชม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  คำชนะ
2. เด็กหญิงภานุมาศ  คะดุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา  วงศ์สมศรี
2. นายกฤษฎา  พลราชม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 14 1. นางสาวนรีรัตน์  ชาสงวน
2. นางสาวอินทิรา  จันทะราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา  วงศ์สมศรี
2. นายกฤษฎา  พลราชม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทันบุญ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ด้วงติลี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาววิภารัตน์  บุพศิริ
 
1. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  สุนาพรม
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ผติโยพันธุ์
3. เด็กหญิงอณิมา  ทันบุญ
 
1. นางนิตยา  บุพศิริ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ด้วงติลี
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  จันทะขันธ์
2. นายพัชรพงษ์  วงษาเนาว์
3. นายเสริมศักดิ์  สุวรรณมาโจ
 
1. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
2. นางนิตยา  บุพศิริ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นายอภิสิทธิ์  บุพศิริ
2. นายเอกชัย  ไตรตระการเดช
 
1. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
2. นางนิตยา  บุพศิริ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศุภดา  คะสุดใจ
 
1. นางสาวทัชนี  เดชโฮม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 19 1. นายณัฐวุฒิ  แสนสุข
 
1. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปวีณา  ทันบุญ
2. นางสาววารุณี  เปาวะนา
3. เด็กหญิงเปรมจิต  สุขสำราญ
 
1. นางฤดีวรรณ  ชัยเสนา
2. นางขนิษฐา  อินทา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นายกุศลชัย  บุพศิริ
2. นางสาวทิพวัลย์  ประกิ่ง
3. นางสาววิไลลักษณ์  คะสา
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปวีณา  วงเวียน
2. นางสาวพัณณิตา  บุญคง
3. นางสาววรรณมาศ  ยังใจ
 
1. นางฤดีวรรณ  ชัยเสนา
2. นางขนิษฐา  อินทา
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 11 1. นางสาวกรกนก  ก้อนกั้น
2. นายธีรยุทธ  คำชนะ
3. นางสาวน้ำฝน  ชาสงวน
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 8 1. นางสาวกนกอร  คะดุล
2. นางสาวดารณี  ทันบุญ
3. นางสาววรรณนิภา  ติยะบุตร
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.68 เงิน 7 1. นายกฤตพรต  ทันบุญ
2. นายชัชพงษ์  อุ่นขาว
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์เสียว
2. เด็กชายชัยชนะ  วงษาเนาว์
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพิรุณ  วงเวียน
2. เด็กชายเกีตรติศักดิ์  อริยะภักดี
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 18 1. เด็กหญิงอรอุมา  ทันบุญ
 
1. นายทำนอง  คะสุดใจ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 17 1. เด็กหญิงพรลิภา  ป้องดู่
2. เด็กชายเจริญชัย  ธิวะโต
 
1. นายทำนอง  คะสุดใจ
2. นางสาวกาญจนา  โฮกอ่อน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 19 1. นางสาวนฤมล  คำชนะ
2. นายสมยงค์  ทันบุญ
 
1. นายทำนอง  คะสุดใจ
2. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลทิพย์  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ถาน้อย
3. เด็กหญิงจรัญญา  ถาน้อย
4. เด็กหญิงฉันทนา  แม้วจ๋า
5. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยมาตร
6. เด็กหญิงญดา  ยังใจ
7. นางสาวประไพศรี  คะสุดใจ
8. เด็กหญิงปิยภรณ์  คะสุดใจ
9. เด็กหญิงวรนุช  ยังประถัมภ์
10. เด็กหญิงวลัยพร  เสนสุข
11. เด็กหญิงศิริกาญจน์  แสนอุบล
12. นางสาวศิริพร  ปัญญาสาร
13. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีปัญญา
14. นางสาวสุปราณี  วงเวียน
15. เด็กหญิงอรุณรัตน์  บุสะอาด
 
1. นายขจรศักดิ์  นามโคตร
2. นายกฤษฎา  พลราชม
3. นางสาวพัชมณ  คำชนะ
4. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิุฑามาศ  แก้วอินธิ
2. เด็กหญิงยุวดี  คะสุดใจ
 
1. นายขจรศักดิ์  นามโคตร
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวชุตินันท์  เสนสุข
2. นางสาวปิยพร  บุพศิริ
 
1. นายขจรศักดิ์  นามโคตร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เหมทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณพันธ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  ชมราศรี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณพันธ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรวัฒน์  คะสุดใจ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณพันธ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชญา  มุสา
2. เด็กหญิงลลิตา  ตกพันธ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายจรัลชัย  อำนวยโคกศรี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณพันธ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายทัศสยาม  ถาน้อย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณพันธ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรัตน์  จิตเอก
 
1. นายสุรเชษฐ  ไตรยะถา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นางสาววิภาดา  คะสุดใจ
 
1. นายสุรเชษฐ  ไตรยะถา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวจิราวรรณ  คำชนะ
 
1. นางสาวพัชมณ  คำชนะ
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์ดา  ชาสงวน
2. นางสาวสุปราณี  วงเวียน
3. นางสาวอรญา  เตียงชัย
4. นายไพโรจน์  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
2. นายกฤษฎา  พลราชม
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชนิกา  นนทจันทร์
 
1. นางสาวพัชมณ  คำชนะ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ชาสงวน
 
1. นางสาวกาญจนา  โฮกอ่อน
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงไผ่แดง
 
1. นางสาวกาญจนา  โฮกอ่อน
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 46.71 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจารุวรรณ  อินทะประเสริฐ
 
1. นางสาวกาญจนา  โฮกอ่อน
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววัชรินทร์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุกัญญา  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวราสินี  คำชนะ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  คะสุดใจ
 
1. นางสาวกาญจนา  โฮกอ่อน
2. นางสาวพัชมณ  คำชนะ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวนลินทิพย์  ถาน้อย
2. นางสาวรัตนา  ทันบุญ
 
1. นางสาวกาญจนา  โฮกอ่อน
2. นางสาวพัชมณ  คำชนะ
 
44 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศักดิ์ดา  ชาสงวน
 
1. นายสุรเชษฐ  ไตรยะถา
 
45 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรวิทญ์  ทันบุญ
 
1. นายสุรเชษฐ  ไตรยะถา
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวสุฌาวดี  ปัญญาสาร
2. นางสาวันันทยา  เดชโฮม
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางนุจรินทร์  ดอนทราย
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐพล  ทันบุญ
2. เด็กชายสุริยะ  คำชนะ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางนุจรินทร์  ดอนทราย
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66.75 ทองแดง 5 1. นายกมล  คำชนะ
2. นายศุภกิตติ์  ทันบุญ
 
1. นางนุจรินทร์  ดอนทราย
2. นายผราวุธ  แสนโสม
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิวัฒน์   มัชฌิมรัตน์
2. นายอรรถพล  วงวันดี
3. นายอลงกต   ไพรวัลย์
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นายผราวุธ  แสนโสม
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์  คะปัญญา
2. เด็กชายทรงวุฒิ  พวงพั้ว
3. เด็กชายปรัตถกร  คำชนะ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนารัตน์  คำชนะ
2. นายอรรถพล  คะสุดใจ
3. นายอรรถวิทย์  คำชนะ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นายผราวุธ  แสนโสม
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนันทวัฒน์  สิงห์ซอม
2. นายสุริวงศ์  บุพศิริ
3. นายอนุชา  บุพศิริ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางนิตยา  บุพศิริ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. นางสาวประไพศรี  คะสุดใจ
2. นางสาวศิริพร  ปัญญาสาร
3. นางสาวศิริวิมล  คะดุล
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
2. นางสาวธัญญารัตน์  ด้วงติลี
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.81 ทอง 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ถาน้อย
2. เด็กชายธนานนท์  คำทะเนตร
3. เด็กชายภานุพงษ์  คะสุดใจ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรวัฒน์  คะสุดใจ
2. นายธเนศ  เสนสุข
3. นายอิทธิศักดิ์  ปัญญาสาร
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางนิตยา  บุพศิริ