สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวนิภาพร  คะสุดใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา  วงศ์สมศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นายอภิสิทธิ์  บุพศิริ
2. นายเอกชัย  ไตรตระการเดช
 
1. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
2. นางนิตยา  บุพศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 19 1. นายณัฐวุฒิ  แสนสุข
 
1. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์เสียว
2. เด็กชายชัยชนะ  วงษาเนาว์
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพิรุณ  วงเวียน
2. เด็กชายเกีตรติศักดิ์  อริยะภักดี
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิุฑามาศ  แก้วอินธิ
2. เด็กหญิงยุวดี  คะสุดใจ
 
1. นายขจรศักดิ์  นามโคตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชนิกา  นนทจันทร์
 
1. นางสาวพัชมณ  คำชนะ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ชาสงวน
 
1. นางสาวกาญจนา  โฮกอ่อน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 46.71 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจารุวรรณ  อินทะประเสริฐ
 
1. นางสาวกาญจนา  โฮกอ่อน
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศักดิ์ดา  ชาสงวน
 
1. นายสุรเชษฐ  ไตรยะถา