สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  คำชนะ
2. เด็กหญิงภานุมาศ  คะดุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา  วงศ์สมศรี
2. นายกฤษฎา  พลราชม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 14 1. นางสาวนรีรัตน์  ชาสงวน
2. นางสาวอินทิรา  จันทะราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา  วงศ์สมศรี
2. นายกฤษฎา  พลราชม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทันบุญ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ด้วงติลี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาววิภารัตน์  บุพศิริ
 
1. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศุภดา  คะสุดใจ
 
1. นางสาวทัชนี  เดชโฮม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปวีณา  ทันบุญ
2. นางสาววารุณี  เปาวะนา
3. เด็กหญิงเปรมจิต  สุขสำราญ
 
1. นางฤดีวรรณ  ชัยเสนา
2. นางขนิษฐา  อินทา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นายกุศลชัย  บุพศิริ
2. นางสาวทิพวัลย์  ประกิ่ง
3. นางสาววิไลลักษณ์  คะสา
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวชุตินันท์  เสนสุข
2. นางสาวปิยพร  บุพศิริ
 
1. นายขจรศักดิ์  นามโคตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เหมทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายจรัลชัย  อำนวยโคกศรี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณพันธ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวราสินี  คำชนะ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  คะสุดใจ
 
1. นางสาวกาญจนา  โฮกอ่อน
2. นางสาวพัชมณ  คำชนะ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวนลินทิพย์  ถาน้อย
2. นางสาวรัตนา  ทันบุญ
 
1. นางสาวกาญจนา  โฮกอ่อน
2. นางสาวพัชมณ  คำชนะ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66.75 ทองแดง 5 1. นายกมล  คำชนะ
2. นายศุภกิตติ์  ทันบุญ
 
1. นางนุจรินทร์  ดอนทราย
2. นายผราวุธ  แสนโสม