สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.66 เงิน 19 1. นางสาวบุษกร  วงคำจันทร์
 
1. นายกฤษฎา  พลราชม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงปวีณา  วงเวียน
2. นางสาวพัณณิตา  บุญคง
3. นางสาววรรณมาศ  ยังใจ
 
1. นางฤดีวรรณ  ชัยเสนา
2. นางขนิษฐา  อินทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 11 1. นางสาวกรกนก  ก้อนกั้น
2. นายธีรยุทธ  คำชนะ
3. นางสาวน้ำฝน  ชาสงวน
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.68 เงิน 7 1. นายกฤตพรต  ทันบุญ
2. นายชัชพงษ์  อุ่นขาว
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชญา  มุสา
2. เด็กหญิงลลิตา  ตกพันธ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายทัศสยาม  ถาน้อย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวจิราวรรณ  คำชนะ
 
1. นางสาวพัชมณ  คำชนะ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐพล  ทันบุญ
2. เด็กชายสุริยะ  คำชนะ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางนุจรินทร์  ดอนทราย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. นางสาวประไพศรี  คะสุดใจ
2. นางสาวศิริพร  ปัญญาสาร
3. นางสาวศิริวิมล  คะดุล
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
2. นางสาวธัญญารัตน์  ด้วงติลี