สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  สุนาพรม
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ผติโยพันธุ์
3. เด็กหญิงอณิมา  ทันบุญ
 
1. นางนิตยา  บุพศิริ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ด้วงติลี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกร  จันทะขันธ์
2. นายพัชรพงษ์  วงษาเนาว์
3. นายเสริมศักดิ์  สุวรรณมาโจ
 
1. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
2. นางนิตยา  บุพศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 8 1. นางสาวกนกอร  คะดุล
2. นางสาวดารณี  ทันบุญ
3. นางสาววรรณนิภา  ติยะบุตร
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 18 1. เด็กหญิงอรอุมา  ทันบุญ
 
1. นายทำนอง  คะสุดใจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 17 1. เด็กหญิงพรลิภา  ป้องดู่
2. เด็กชายเจริญชัย  ธิวะโต
 
1. นายทำนอง  คะสุดใจ
2. นางสาวกาญจนา  โฮกอ่อน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 19 1. นางสาวนฤมล  คำชนะ
2. นายสมยงค์  ทันบุญ
 
1. นายทำนอง  คะสุดใจ
2. นายปิยะพันธ์  ชัยเสนา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลทิพย์  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ถาน้อย
3. เด็กหญิงจรัญญา  ถาน้อย
4. เด็กหญิงฉันทนา  แม้วจ๋า
5. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยมาตร
6. เด็กหญิงญดา  ยังใจ
7. นางสาวประไพศรี  คะสุดใจ
8. เด็กหญิงปิยภรณ์  คะสุดใจ
9. เด็กหญิงวรนุช  ยังประถัมภ์
10. เด็กหญิงวลัยพร  เสนสุข
11. เด็กหญิงศิริกาญจน์  แสนอุบล
12. นางสาวศิริพร  ปัญญาสาร
13. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีปัญญา
14. นางสาวสุปราณี  วงเวียน
15. เด็กหญิงอรุณรัตน์  บุสะอาด
 
1. นายขจรศักดิ์  นามโคตร
2. นายกฤษฎา  พลราชม
3. นางสาวพัชมณ  คำชนะ
4. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  ชมราศรี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณพันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรัตน์  จิตเอก
 
1. นายสุรเชษฐ  ไตรยะถา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นางสาววิภาดา  คะสุดใจ
 
1. นายสุรเชษฐ  ไตรยะถา
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์ดา  ชาสงวน
2. นางสาวสุปราณี  วงเวียน
3. นางสาวอรญา  เตียงชัย
4. นายไพโรจน์  ปัญญาสาร
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
2. นายกฤษฎา  พลราชม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววัชรินทร์  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรวิทญ์  ทันบุญ
 
1. นายสุรเชษฐ  ไตรยะถา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวสุฌาวดี  ปัญญาสาร
2. นางสาวันันทยา  เดชโฮม
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางนุจรินทร์  ดอนทราย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์  คะปัญญา
2. เด็กชายทรงวุฒิ  พวงพั้ว
3. เด็กชายปรัตถกร  คำชนะ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนารัตน์  คำชนะ
2. นายอรรถพล  คะสุดใจ
3. นายอรรถวิทย์  คำชนะ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นายผราวุธ  แสนโสม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.81 ทอง 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ถาน้อย
2. เด็กชายธนานนท์  คำทะเนตร
3. เด็กชายภานุพงษ์  คะสุดใจ
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรวัฒน์  คะสุดใจ
2. นายธเนศ  เสนสุข
3. นายอิทธิศักดิ์  ปัญญาสาร
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางนิตยา  บุพศิริ