สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพัฒน์   วงษา
2. เด็กชายณัธพล   คินานันท์
3. เด็กชายทรงยศ  ไชยนุ
4. เด็กชายธีระวัฒน์  บุญชู
5. เด็กหญิงบุษยมาศ   สมนาค
6. เด็กชายสหรัฐ   พรมดี
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
2. นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระวัฒน์  พุทธกัง
2. นางสาวนิตยา  เมฆไชยภักดิ์
3. นายพงพัฒน์  แสงสว่าง
4. นายสมรส   อินทรักษ์
5. นายอนุรักษ์   ต้นสา
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
2. นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวพล  เนตรพันทัง
 
1. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงปริยากร   ทับพิมพ์แสน
 
1. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรีรัตน์   บุญเอี่ยม
 
1. นางสาวหฤทัย  สิมนา