สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   วงค์ศรีชา
 
1. นางรุจาภา  วงษ์ตาแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 11 1. นายปิยเชษฐ์  จันทร์แดง
 
1. นางรุจาภา  วงษ์ตาแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 13 1. เด็กหญิงรัตนา   ชื่นพรม
 
1. นางรุจาภา  วงษ์ตาแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 16 1. นางสาวพัชรพร   ชัยพล
 
1. นางรุจาภา  วงษ์ตาแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงประภารัตน์   ชัยรบ
 
1. นางเยาวเรศ  กลางโคตร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนากร   เคนวงษ์
 
1. นางเยาวเรศ  กลางโคตร์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัชตะ   โมธรรม
2. นางสาวสายฝน   อัมไพพันธ์
3. นางสาวสุนิษา   โมธรรม
 
1. นายวารินทร์  ชุยอุ้ย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายนรินทร์   วงษา
2. เด็กหญิงบัวแก้ว   โมธรรม
 
1. นางเยาวเรศ  กลางโคตร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายพัสกร   แสนจันทร์
2. นางสาวอรชา   บุญเดช
 
1. นางเยาวเรศ  กลางโคตร์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอภิญญา   อภิวา
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวดวงหทัย   ประเสริฐศรี
 
1. นางศิริพร  พรหมประศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์มณี   เมฆไชยภักดิ์
2. เด็กหญิงวรรณลัดดา   สมตน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปีระนันท์
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวณัฐธิดา   ชานุชิต
2. นางสาวนภาลัย   วงษา
3. นางสาวอรทัย  สุวรรณ
 
1. นางสาววิยะดา   โพธิ์ทะโสม
2. นางศิริพร  พรหมประศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายยงยุทธ   เหนือพวน
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาภาภรณ์   วงษา
 
1. นางสาววิยะดา  โพธิ์ทะโสม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงกชกร  ซ้อนบุตร
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ทรัพย์มูล
3. เด็กหญิงปราญชลี  ศรีละโคตร
 
1. นางสาวสดใส  อินทร์เฮ้า
2. นางสาววรรณิศา  ดาบส
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายปรัชญา  สังคง
2. นางสาววัชราภรณ์  ขัมหมั่น
3. นายอนุสรณ์  โมธรรม
 
1. นายศราวุธ  จันทนะ
2. นางสาวศิวาภรณ์  จันทร์ชนะ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  คลังแสง
2. เด็กหญิงนฤมล  จันทเลาะ
3. เด็กชายพงศกร  วงษา
 
1. นางสาววรรณิศา  ดาบส
2. นางสาวสดใส  อินทร์เฮ้า
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.25 เงิน 10 1. นางสาวลิดาวัลย์   เยรัมย์
2. นางสาววรรณวิไล  ภักดีรักษ์
3. นางสาวสุทธิตรา  สาบก
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  จันทร์ชนะ
2. นางสุพรัก  ศิริบูรณ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายกิตติวัฒน์  เหล่าสุวรรณ
2. นางสาวสุดาพร  แก้วฝ่าย
3. นางสาวสุดารัตน์  สุทธิพันธ์
 
1. นายศราวุธ  จันทนะ
2. นางสุพรัก  ศิริบูรณ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บุริวงค์
2. เด็กชายทรงยศ  ไชยนุ
3. เด็กชายธนกฤต  สร้อยสงค์
 
1. นางสาวสดใส  อินทร์เฮ้า
2. นายศราวุธ  จันทนะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพัฒนา  สุทธิพันธ์
2. เด็กชายมนัสชัย  อภัยพรม
 
1. นางสาววรรณิศา  ดาบส
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชัยวัตร  แดงลา
2. เด็กชายณัฐภัทร  เวียงสมุทร
 
1. นางสุพรัก  ศิริบูรณ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงนฤมล   น้อยตำแย
2. เด็กหญิงนันทพร   เย็นดีรัมย์
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  ชาดีกรณ์
4. เด็กหญิงรติมา   พรมแสง
5. เด็กหญิงลัดดา   พุทธกัง
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางฐิติรัตน์  กองแสง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษา
2. เด็กหญิงจินตนา  ศรีทาพุทธ
3. เด็กหญิงนันตา  ราชม
4. เด็กหญิงมานิตา   ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงเพ็ชรจญา   แวงภูธร
 
1. นายปัณณวัฒน์  กิตติพิชญา
2. นายศาสตรา  นาโสก
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา   โมธรรม
2. นายธีระวัฒน์  พุทธวัง
3. นางสาวนิภาพร   สิงห์อุดร
4. นางสาวน้ำฝน   บุริวงค์
5. นายศราวุฒิ   เจินเทินบุญ
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางฐิติรัตน์  กองแสง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   วงษา
 
1. นางฐิติรัตน์  กองแสง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 12 1. นายชิษณุ  ติยะบุตร
 
1. นางฐิติรัตน์  กองแสง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   เกิดชาวนา
2. เด็กชายไชยารัตน์  วงษา
 
1. นายศาสตรา  นาโสก
2. นายปัณณวัฒน์  กิตติพิชญา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง 6 1. นางสาวณัฐวิภา   จันทร์หอม
2. นายอรรถชัย   เถียงเชียงขวาง
 
1. นายปัณณวัฒน์  กิตติพิชญา
2. นายศาสตรา  นาโสก
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธัญเทพ   โมธรรม
2. นางสาวเพชรา   ชัยนาม
 
1. นายวิเชียร  สังกฤษณ์
2. นายภูมิภัทร  กลางโคตร์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนนนท์   ดวงคุด
2. นายรัฐพงศ์   พุฒสี
 
1. นายวิเชียร  สังกฤษณ์
2. นายภูมิภัทร  กลางโคตร์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. นายทศพล  พุทธกัง
 
1. นางสาวสดใส  อินทร์เฮ้า
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายณรงค์ศักดิ์   เชียงขวาง
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาบก
 
1. นางสาวสดใส  อินทร์เฮ้า
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายธวัชชัย  ขวัญมา
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายอภิวัฒน์  กุศลครอง
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีร์วรา  วงษา
2. เด็กชายศราวุธ  ทานิง
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายอภิชาติ   โพธิโสม
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นายอภิชาติ  สุปะดา
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพัฒน์   วงษา
2. เด็กชายณัธพล   คินานันท์
3. เด็กชายทรงยศ  ไชยนุ
4. เด็กชายธีระวัฒน์  บุญชู
5. เด็กหญิงบุษยมาศ   สมนาค
6. เด็กชายสหรัฐ   พรมดี
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
2. นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระวัฒน์  พุทธกัง
2. นางสาวนิตยา  เมฆไชยภักดิ์
3. นายพงพัฒน์  แสงสว่าง
4. นายสมรส   อินทรักษ์
5. นายอนุรักษ์   ต้นสา
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
2. นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวพล  เนตรพันทัง
 
1. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงปริยากร   ทับพิมพ์แสน
 
1. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรีรัตน์   บุญเอี่ยม
 
1. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิริยา   ไชยนุ
2. นายชัยมงคล   อาจกล้า
3. นางสาวชุติกาญจน์  ชานุชิต
4. นายทินกร   โมธรรม
5. นายมนัสวี   จิตรจักร์
6. นางสาวยุวธิตา   ติยะบุตร
7. นางสาวลลิตา   วงษา
8. นางสาวศศิมา   ขอบชัยแสง
9. นายสินธุกรณ์   โมธรรม
10. นายอานนท์   นาใต้
 
1. นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร
2. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยชาญ   อนุญาหงษ์
2. นายภูมินทร์   ศรีวิเศษ
3. เด็กชายรัชชานนท์   ทมถา
4. เด็กชายสุทธิชัย   ก้อนกั้น
5. นางสาวอินทุอร   ทองมาก
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
2. นางสาววิยะดา  โพธิ์ทะโสม
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา   วงษา
 
1. นางสาวบุษยมาศ  ป้อมสุวรรณ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิศมัย  วงษา
 
1. นางสาวบุษยมาศ  ป้อมสุวรรณ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชาลิตตา   ชุ่มเย็นดี
 
1. นายทรงศักดิ์  สารรัตน์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุดารัตน์  โมธรรม
 
1. นายทรงศักดิ์  สารรัตน์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.57 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิติมา   แสนเสิก
 
1. นางสาวปรุงฉัตร  อินบุตรดี
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 61.14 ทองแดง 12 1. นางสาวนุจนาถ   วงศ์เวช
 
1. นางสาวปรุงฉัตร  อินบุตรดี
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเกษมสันต์   ศรีแก้ว
 
1. นายวารินทร์  ชุยอุ้ย
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวเพ็ญแข   ไชยะนุ
 
1. นายวารินทร์  ชุยอุ้ย
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจรรยพร   เหวชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชไมพร   วงษา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   ก้านก่อง
4. เด็กหญิงสิริยากร   ไชยนุ
5. เด็กหญิงโม   วงษา
 
1. นางสาวปรุงฉัตร  อินบุตรดี
2. นางสาวบุษยมาศ  ป้อมสุวรรณ
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวนิตยา  บุญชู
2. นางสาวภาวรินทร์  เหมพลชม
3. นางสาวมะลิณี   โมธรรม
4. นางสาวออมสิน   เพ็ญสวัสดิ์
5. นางสาวอัจฉรา   บุตรสอน
 
1. นายทรงศักดิ์  สารรัตน์
2. นายวารินทร์  ชุยอุ้ย
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นามโนน
2. เด็กหญิงศุภาวดี   อุ่นอก
 
1. นายวารินทร์  ชุยอุ้ย
2. นางสาวบุษยมาศ  ป้อมสุวรรณ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิธร   เคนทวาย
2. นางสาวเกวลิน   ผิวบาง
 
1. นายวารินทร์  ชุยอุ้ย
2. นางสาวบุษยมาศ  ป้อมสุวรรณ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา   บุญยะพันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณี   บุญคืน
3. เด็กหญิงอาทิตตรา   อุตทา
 
1. นางรุจาภา  วงษ์ตาแสง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายยุทธกร   ชรชาญ
2. นางสาวรัชนีกร  วรรณพาล
3. นางสาวศศิพร   คนคล่อง
 
1. นางรุจาภา  วงษ์ตาแสง
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชริดา  ชูน้ำคำ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  จิตรจักร์
3. เด็กหญิงหัทยา   เหลือกคำใหล
 
1. นางสาวมธุรส  เชิดสะภู
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.66 เงิน 6 1. นางสาวจริยา   บุญภา
2. นางสาวศศิธร  กุลอักษ์
3. นายอนุชา   เหมพลชม
 
1. นางสาวมธุรส  เชิดสะภู
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกชวรรณ   แวดไธสง
2. เด็กหญิงปิยะดา   กัลยาสิทธิ์
 
1. นายทรงศักดิ์  สารรัตน์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเจน   โมธรรม
 
1. นายทรงศักดิ์  สารรัตน์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณิดา   อ่อนชาติ
2. เด็กหญิงวาสนา   สุดาชม
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางศิริพร  พรหมประศรี
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศรัญ   เชิดสะภู
 
1. นางสาววิยะดา  โพธิ์ทะโสม
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรจนา  ท้าวมะลิ
2. เด็กชายโกวิทย์   บุตรสอน
 
1. นางเยาวเรศ   กลางโคตร์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอดิศักดิ์   เพียนาม
 
1. นางเยาวเรศ  กลางโคตร์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิรดนัย   วิบรรณ์
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภิวัฒน์   วงษา
 
1. นางศิริพร  พรหมประศรี
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นายสิทธิศักดิ์  สุรินพา
2. นายเมธา   สีหาราช
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
2. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน   โมธรรม
2. เด็กหญิงศรัญญา   พาหุจินดา
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
2. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.14 เงิน 7 1. เด็กชายชุติเทพ  สนใจ
2. เด็กชายชโยดม  ทองประเสริฐ
 
1. นายอภินันด์   ทองกันทม
2. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นายยุทธนา  โมธรรม
2. นายวีระวัฒน์   โมธรรม
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
2. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   จันทระ
2. เด็กหญิงน้ำฝน   เชิดสะภู
3. เด็กหญิงปิยะพร   พุทธกัง
4. เด็กหญิงวิยะดา   เชิดสะภู
5. เด็กหญิงศรัณยา  โมธรรม
6. เด็กหญิงแสงภูไทย   แวงภูธร
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางกานต์ระวี  วงศ์เข็มมา
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงสุดา  เชิดสะภู
2. นางสาวปะณิตา  โพธิโสม
3. นางสาวปาหนัน  สุพรม
4. นางสาวยุพารัตน์  สาบก
5. นางสาววราภรณ์  บุตรสอน
6. นางสาววิภาดา   ครุณะวงศ์
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางกานต์ระวี  วงศ์เข็มมา
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติศักดิ์   ทันใจ
2. นางสาวภัทรวรรณ  ธำรงวงศ์วิทย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญดี
 
1. นางกานต์ระวี  วงศ์เข็มมา
2. นางสาวสดใส  อินทร์เฮ้า
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.56 ทอง 9 1. เด็กชายพัชรพล   อรรคบุตร์
2. เด็กชายวุฒิชัย   มินสังสา
3. เด็กชายเอกภพ  กันศรีไตร
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
2. นางสาวหฤทัย  สริตา
 
80 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนาวิน  ปุ้ยโส
 
1. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
81 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัวเกตุ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชานุชิต
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เตโช
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
82 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  วงษา
2. เด็กชายเมษา  พุทธกัง
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพล  บุตรสอน
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิ
 
1. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
85 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 73.63 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หลอดศรีสงค์
2. เด็กชายทรัพย์อนันต์  จวนสาง
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์