สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนากร   เคนวงษ์
 
1. นางเยาวเรศ  กลางโคตร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายยงยุทธ   เหนือพวน
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพัฒนา  สุทธิพันธ์
2. เด็กชายมนัสชัย  อภัยพรม
 
1. นางสาววรรณิศา  ดาบส
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชัยวัตร  แดงลา
2. เด็กชายณัฐภัทร  เวียงสมุทร
 
1. นางสุพรัก  ศิริบูรณ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธัญเทพ   โมธรรม
2. นางสาวเพชรา   ชัยนาม
 
1. นายวิเชียร  สังกฤษณ์
2. นายภูมิภัทร  กลางโคตร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 11 1. นางสาวสุดารัตน์  โมธรรม
 
1. นายทรงศักดิ์  สารรัตน์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพล  บุตรสอน
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์