สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   วงค์ศรีชา
 
1. นางรุจาภา  วงษ์ตาแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 11 1. นายปิยเชษฐ์  จันทร์แดง
 
1. นางรุจาภา  วงษ์ตาแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงประภารัตน์   ชัยรบ
 
1. นางเยาวเรศ  กลางโคตร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายนรินทร์   วงษา
2. เด็กหญิงบัวแก้ว   โมธรรม
 
1. นางเยาวเรศ  กลางโคตร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอภิญญา   อภิวา
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  คลังแสง
2. เด็กหญิงนฤมล  จันทเลาะ
3. เด็กชายพงศกร  วงษา
 
1. นางสาววรรณิศา  ดาบส
2. นางสาวสดใส  อินทร์เฮ้า
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. นายทศพล  พุทธกัง
 
1. นางสาวสดใส  อินทร์เฮ้า
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายณรงค์ศักดิ์   เชียงขวาง
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาบก
 
1. นางสาวสดใส  อินทร์เฮ้า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายอภิวัฒน์  กุศลครอง
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายอภิชาติ   โพธิโสม
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นายอภิชาติ  สุปะดา
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา   วงษา
 
1. นางสาวบุษยมาศ  ป้อมสุวรรณ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.57 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิติมา   แสนเสิก
 
1. นางสาวปรุงฉัตร  อินบุตรดี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 61.14 ทองแดง 12 1. นางสาวนุจนาถ   วงศ์เวช
 
1. นางสาวปรุงฉัตร  อินบุตรดี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวเพ็ญแข   ไชยะนุ
 
1. นายวารินทร์  ชุยอุ้ย
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจรรยพร   เหวชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชไมพร   วงษา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   ก้านก่อง
4. เด็กหญิงสิริยากร   ไชยนุ
5. เด็กหญิงโม   วงษา
 
1. นางสาวปรุงฉัตร  อินบุตรดี
2. นางสาวบุษยมาศ  ป้อมสุวรรณ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นามโนน
2. เด็กหญิงศุภาวดี   อุ่นอก
 
1. นายวารินทร์  ชุยอุ้ย
2. นางสาวบุษยมาศ  ป้อมสุวรรณ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายยุทธกร   ชรชาญ
2. นางสาวรัชนีกร  วรรณพาล
3. นางสาวศศิพร   คนคล่อง
 
1. นางรุจาภา  วงษ์ตาแสง