สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 16 1. นางสาวพัชรพร   ชัยพล
 
1. นางรุจาภา  วงษ์ตาแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายพัสกร   แสนจันทร์
2. นางสาวอรชา   บุญเดช
 
1. นางเยาวเรศ  กลางโคตร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวดวงหทัย   ประเสริฐศรี
 
1. นางศิริพร  พรหมประศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาภาภรณ์   วงษา
 
1. นางสาววิยะดา  โพธิ์ทะโสม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงกชกร  ซ้อนบุตร
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ทรัพย์มูล
3. เด็กหญิงปราญชลี  ศรีละโคตร
 
1. นางสาวสดใส  อินทร์เฮ้า
2. นางสาววรรณิศา  ดาบส
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายปรัชญา  สังคง
2. นางสาววัชราภรณ์  ขัมหมั่น
3. นายอนุสรณ์  โมธรรม
 
1. นายศราวุธ  จันทนะ
2. นางสาวศิวาภรณ์  จันทร์ชนะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.25 เงิน 10 1. นางสาวลิดาวัลย์   เยรัมย์
2. นางสาววรรณวิไล  ภักดีรักษ์
3. นางสาวสุทธิตรา  สาบก
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  จันทร์ชนะ
2. นางสุพรัก  ศิริบูรณ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนนนท์   ดวงคุด
2. นายรัฐพงศ์   พุฒสี
 
1. นายวิเชียร  สังกฤษณ์
2. นายภูมิภัทร  กลางโคตร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายธวัชชัย  ขวัญมา
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีร์วรา  วงษา
2. เด็กชายศราวุธ  ทานิง
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระวัฒน์  พุทธกัง
2. นางสาวนิตยา  เมฆไชยภักดิ์
3. นายพงพัฒน์  แสงสว่าง
4. นายสมรส   อินทรักษ์
5. นายอนุรักษ์   ต้นสา
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
2. นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิริยา   ไชยนุ
2. นายชัยมงคล   อาจกล้า
3. นางสาวชุติกาญจน์  ชานุชิต
4. นายทินกร   โมธรรม
5. นายมนัสวี   จิตรจักร์
6. นางสาวยุวธิตา   ติยะบุตร
7. นางสาวลลิตา   วงษา
8. นางสาวศศิมา   ขอบชัยแสง
9. นายสินธุกรณ์   โมธรรม
10. นายอานนท์   นาใต้
 
1. นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร
2. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยชาญ   อนุญาหงษ์
2. นายภูมินทร์   ศรีวิเศษ
3. เด็กชายรัชชานนท์   ทมถา
4. เด็กชายสุทธิชัย   ก้อนกั้น
5. นางสาวอินทุอร   ทองมาก
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
2. นางสาววิยะดา  โพธิ์ทะโสม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิศมัย  วงษา
 
1. นางสาวบุษยมาศ  ป้อมสุวรรณ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชาลิตตา   ชุ่มเย็นดี
 
1. นายทรงศักดิ์  สารรัตน์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิธร   เคนทวาย
2. นางสาวเกวลิน   ผิวบาง
 
1. นายวารินทร์  ชุยอุ้ย
2. นางสาวบุษยมาศ  ป้อมสุวรรณ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา   บุญยะพันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณี   บุญคืน
3. เด็กหญิงอาทิตตรา   อุตทา
 
1. นางรุจาภา  วงษ์ตาแสง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชริดา  ชูน้ำคำ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  จิตรจักร์
3. เด็กหญิงหัทยา   เหลือกคำใหล
 
1. นางสาวมธุรส  เชิดสะภู
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.66 เงิน 6 1. นางสาวจริยา   บุญภา
2. นางสาวศศิธร  กุลอักษ์
3. นายอนุชา   เหมพลชม
 
1. นางสาวมธุรส  เชิดสะภู
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน   โมธรรม
2. เด็กหญิงศรัญญา   พาหุจินดา
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
2. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.14 เงิน 7 1. เด็กชายชุติเทพ  สนใจ
2. เด็กชายชโยดม  ทองประเสริฐ
 
1. นายอภินันด์   ทองกันทม
2. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นายยุทธนา  โมธรรม
2. นายวีระวัฒน์   โมธรรม
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
2. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 73.63 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หลอดศรีสงค์
2. เด็กชายทรัพย์อนันต์  จวนสาง
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์