สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 13 1. เด็กหญิงรัตนา   ชื่นพรม
 
1. นางรุจาภา  วงษ์ตาแสง
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัชตะ   โมธรรม
2. นางสาวสายฝน   อัมไพพันธ์
3. นางสาวสุนิษา   โมธรรม
 
1. นายวารินทร์  ชุยอุ้ย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์มณี   เมฆไชยภักดิ์
2. เด็กหญิงวรรณลัดดา   สมตน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปีระนันท์
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวณัฐธิดา   ชานุชิต
2. นางสาวนภาลัย   วงษา
3. นางสาวอรทัย  สุวรรณ
 
1. นางสาววิยะดา   โพธิ์ทะโสม
2. นางศิริพร  พรหมประศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายกิตติวัฒน์  เหล่าสุวรรณ
2. นางสาวสุดาพร  แก้วฝ่าย
3. นางสาวสุดารัตน์  สุทธิพันธ์
 
1. นายศราวุธ  จันทนะ
2. นางสุพรัก  ศิริบูรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงนฤมล   น้อยตำแย
2. เด็กหญิงนันทพร   เย็นดีรัมย์
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  ชาดีกรณ์
4. เด็กหญิงรติมา   พรมแสง
5. เด็กหญิงลัดดา   พุทธกัง
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางฐิติรัตน์  กองแสง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษา
2. เด็กหญิงจินตนา  ศรีทาพุทธ
3. เด็กหญิงนันตา  ราชม
4. เด็กหญิงมานิตา   ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงเพ็ชรจญา   แวงภูธร
 
1. นายปัณณวัฒน์  กิตติพิชญา
2. นายศาสตรา  นาโสก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลธิดา   โมธรรม
2. นายธีระวัฒน์  พุทธวัง
3. นางสาวนิภาพร   สิงห์อุดร
4. นางสาวน้ำฝน   บุริวงค์
5. นายศราวุฒิ   เจินเทินบุญ
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางฐิติรัตน์  กองแสง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   วงษา
 
1. นางฐิติรัตน์  กองแสง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 12 1. นายชิษณุ  ติยะบุตร
 
1. นางฐิติรัตน์  กองแสง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   เกิดชาวนา
2. เด็กชายไชยารัตน์  วงษา
 
1. นายศาสตรา  นาโสก
2. นายปัณณวัฒน์  กิตติพิชญา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง 6 1. นางสาวณัฐวิภา   จันทร์หอม
2. นายอรรถชัย   เถียงเชียงขวาง
 
1. นายปัณณวัฒน์  กิตติพิชญา
2. นายศาสตรา  นาโสก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพัฒน์   วงษา
2. เด็กชายณัธพล   คินานันท์
3. เด็กชายทรงยศ  ไชยนุ
4. เด็กชายธีระวัฒน์  บุญชู
5. เด็กหญิงบุษยมาศ   สมนาค
6. เด็กชายสหรัฐ   พรมดี
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
2. นางสาวอาทิตยา  พันธ์เสถียร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวพล  เนตรพันทัง
 
1. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงปริยากร   ทับพิมพ์แสน
 
1. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรีรัตน์   บุญเอี่ยม
 
1. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวนิตยา  บุญชู
2. นางสาวภาวรินทร์  เหมพลชม
3. นางสาวมะลิณี   โมธรรม
4. นางสาวออมสิน   เพ็ญสวัสดิ์
5. นางสาวอัจฉรา   บุตรสอน
 
1. นายทรงศักดิ์  สารรัตน์
2. นายวารินทร์  ชุยอุ้ย
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอดิศักดิ์   เพียนาม
 
1. นางเยาวเรศ  กลางโคตร์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นายสิทธิศักดิ์  สุรินพา
2. นายเมธา   สีหาราช
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
2. นางสาวหฤทัย  สิมนา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   จันทระ
2. เด็กหญิงน้ำฝน   เชิดสะภู
3. เด็กหญิงปิยะพร   พุทธกัง
4. เด็กหญิงวิยะดา   เชิดสะภู
5. เด็กหญิงศรัณยา  โมธรรม
6. เด็กหญิงแสงภูไทย   แวงภูธร
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางกานต์ระวี  วงศ์เข็มมา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงสุดา  เชิดสะภู
2. นางสาวปะณิตา  โพธิโสม
3. นางสาวปาหนัน  สุพรม
4. นางสาวยุพารัตน์  สาบก
5. นางสาววราภรณ์  บุตรสอน
6. นางสาววิภาดา   ครุณะวงศ์
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางกานต์ระวี  วงศ์เข็มมา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.56 ทอง 9 1. เด็กชายพัชรพล   อรรคบุตร์
2. เด็กชายวุฒิชัย   มินสังสา
3. เด็กชายเอกภพ  กันศรีไตร
 
1. นายอภินันด์  ทองกันทม
2. นางสาวหฤทัย  สริตา
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนาวิน  ปุ้ยโส
 
1. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัวเกตุ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชานุชิต
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เตโช
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
25 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสา  วงษา
2. เด็กชายเมษา  พุทธกัง
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิ
 
1. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์