สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศศิธร  กั้วกำจัด
 
1. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 11 1. นางสาวชลธิชา  ภูมิแสง
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.83 เงิน 15 1. นางสาวสุวรรณา  ปุนหาวงค์
 
1. นางศุนิษา  จันปุ่ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณพวุฒิ  แก้วเชื่อม
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 7 1. นางสาวสุพัดตรา  บุระวัฒน์
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 8 1. เด็กชายฐานันดร  เชิดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  จงเจริญ
3. เด็กหญิงศรีสุดา  วิมลธรรม
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
2. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีนาทม
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  อิ่มเพ็ง
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
2. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวชุติมา  แสงยิ้ม
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  แพงโคตร
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
2. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรัตติกร  ว่องไว
 
1. นายชนารัตน์  เหมพลชม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวกาญจนา  ไชยหาทัพ
 
1. นายชนารัตน์  เหมพลชม
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวปวีณา  ทาโพธิ์
2. นางสาวพัชริดา  ศรีหมุน
3. นายศตวรรษ  แก้วก้อน
 
1. นายชนารัตน์  เหมพลชม
2. นางรสริน  สิมงาม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำทะเนตร
2. เด็กชายอดิศร  ศรีนาทม
 
1. นางสาวปริวรัญญา  ผ่านสุวรรณ
2. นางรสริน  สิมงาม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นายธนพล  เชียงพลขวาง
2. นายสุทัศน์  ราชานนท์
 
1. นางสาวปริวรัญญา  ผ่านสุวรรณ
2. นางรสริน  สิมงาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงภัทรภร  อินทะชัย
 
1. นางสาวปริวรัญญา  ผ่านสุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายธนพล  นากวน
 
1. นางรสริน  สิมงาม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพล  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงรัตนากร  ชัยมงคล
3. เด็กหญิงศิลป์สุภา  ภูขมร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  มั่นจิตร
2. นางสาววิไลวรรณ  สมดีตี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นายธิติวุฒิ  แจ่มบุรี
2. นายนิกร  บัวศรี
3. นางสาวปิยาพร  ศรีภูมี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  มั่นจิตร
2. นางสาววิไลวรรณ  สมดีตี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนัญภรณ์  ภูดีทิพย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ว่องไว
3. เด็กหญิงปรรัตน์  วงษา
 
1. นางสาวยุพาวดี  ผลให้
2. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 11 1. นางสาวจิราพร  อ่อนสาร
2. นางสาวฐิติวัลค์  ภูขมร
3. นางสาวรุ่งฤดี  กันภัย
 
1. นางสาวยุภาวดี  ผลให้
2. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.88 เงิน 9 1. เด็กหญิงการะเกตุ  ชูวงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  เมืองแทน
3. เด็กหญิงสุพารัตน์  เมืองคง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สมดีตี
2. นางสาวพนาลี  ภูดีทิพย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.7 เงิน 9 1. นางสาวพัชรี  อะทะขันธ์
2. นางสาวลลิตา  ติยะบุตร
3. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์เบี้ยว
 
1. นางสาวจิราวรรณ  มั่นจิตร
2. นางสาววิไลวรรณ  สมดีตี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์สว่าง
2. เด็กหญิงสรวงสุดา  โพธิ์สว่าง
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  วงษา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สมดีตี
2. นางสาวพนาลี  ภูดีทิพย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.75 ทอง 9 1. นางสาวกรรทิมา  ธรรมสงค์
2. นายจิรานุวัฒน์  วงษา
3. นางสาวอารยา  บุญวงศ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สมดีตี
2. นางสาวพนาลี  ภูดีทิพย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 9 1. นายณัฐวัตร  ศรีนาทม
2. นายศรันย์  ภูดีทิพย์
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
2. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพีรพัฒน์  งิ้วไชยราช
2. เด็กชายศตายุ  ภูดีทิพย์
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาสุดา  ศรีนาทม
2. เด็กหญิงปราณี  ค้าคุ้ม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญยะศรี
4. เด็กหญิงเจนจิรา  นันทะวงศ์
5. เด็กหญิงโสรญา  มานะเสน
 
1. นางทิมาพร  จันทะลัย
2. นายวิทยา  วิชัยผิน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 11 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีหมุน
2. นางสาวจุฑารัตน์  เศษเพ็ง
3. นางสาวอณุชิดา  วงษา
4. นายอภิณัฏฐ์  วงศ์ทมมา
5. นายอิสระ  จันทะลัย
 
1. นายบรรพต  รู้เจนทร์
2. นางทิมาพร  จันทะลัย
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิไลพร  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นางสาวประกายแพร  เสวิวัฒน์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง 6 1. นางสาวจุฑามาศ  เหมพลชม
 
1. นางสาวประกายแพร  เสวิวัฒน์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 20 1. เด็กชายกฤษดา  เกษี
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ภูมิประวัติ
 
1. นายบรรพต  รู้เจนทร์
2. นางทิมาพร  จันทะลัย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.1 ทอง 4 1. นางสาวกัลยา  วงษา
2. นายกิตติพงษ์  ศรีนาทม
 
1. นางทิมาพร  จันทะลัย
2. นางสาวพนาลี  ภูดีทิพย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.2 ทอง 5 1. นางสาวพรพิมล  วงศ์ทมมา
2. เด็กหญิงพิชาสิริ  กันยาบัญดิษฐ์
3. นางสาวมุธิตา  วังคำ
4. เด็กหญิงรจนันท์  ศรีนาทม
5. นางสาววีระพันธ์  สุวรรณรอด
6. เด็กหญิงศิริขวัญ  ทมถา
7. เด็กหญิงสุจิตรา  แก่นท้าว
8. นางสาวสุธารทิพย์  จิตฤกษ์
9. นางสาวสุภาภรณ์  ระเริง
10. นางสาวอิสริยา  สุศิวงศ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีรัตน์
2. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา
3. นางวิภาวรรณ  การมงคล
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ระเริง
2. เด็กหญิงศิรินญา  ดอนบัวโคตร
 
1. นายคฑาวุธ  วิรัตน์
2. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวจิดาภา  ลาดำ
2. นางสาวปิยรัตน์  นากวน
 
1. นายคฑาวุธ  วิรัตน์
2. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายธันกร  มาค้าย
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจวรรณ  คนหาญ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เหินศรี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวจินดารัตน์  จันทนุ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวนภัสสร  พวงจันทร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรสวัสดิ์  อันทะปัญญา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภานุพงษ์  สุภี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวหนูสิน  เกษี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพานัน  อุดมสันต์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  สินธร
 
1. นางวิภาวรรณ  การมงคล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ดึงประโคน
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีรัตน์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารพร  วิชัยผิน
 
1. นางวิภาวรรณ  การมงคล
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวธนภรณ์  มงคลเกตุ
 
1. นางมณีรัตน์  สักขินา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  สมดีตี
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีรัตน์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฐิติพร  ทองกันทม
 
1. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.29 ทอง 5 1. เด็กชายจิรกานต์  คำอ้ายอาจ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีรัตน์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.29 ทองแดง 9 1. นางสาวปัทมา  โมธรรม
 
1. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษา
 
1. นางวิภาวรรณ  การมงคล
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเมย์วิกา  สมดีตี
 
1. นางมณีรัตน์  สักขินา
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงทิพดาหวัน  วงค์คำจันทร์
2. เด็กชายธนภรณ์  ศรีนาทม
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีรัตน์
2. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวจิรนันท์  เวียงคำ
2. นางสาวอรอมล  เบ็ญจวรรณ
 
1. นางวิภาวรรณ  การมงคล
2. นางมณีรัตน์  สักขินา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภานุมาศ  พลยศ
2. เด็กหญิงศศิธร  วังญาติ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อภัยโส
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
2. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายพรศักดิ์  ชันสา
2. นางสาวภัทราภรณ์  ภูดีทิพย์
3. นางสาวเกษมณี  ปากดี
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
2. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติภพ  ขัดแก้ว
2. เด็กหญิงมะลิดา  พุทธกัง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ศรีรัตน์
2. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวลลิตา  ติยะบุตร
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สักขินา
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐานันดร  เชิดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศรีสุดา  วิมลธรรม
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทราภรณ์  ภูดีทิพย์
 
1. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนากร  ชัยมงคล
 
1. นางสาวปริวรัญญา  ผ่านสุวรรณ
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายลักคะพล  แก้วเชื่อม
 
1. นางรสริน  สิมงาม
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธันยพร  โคตรชมภู
2. เด็กหญิงศิริพร  พลเสนา
 
1. นางสาวเกษร  ไชยสุระ
2. นางสาวปรียานุช  อาษาพันธ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติ  สมสิทธิ์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  โคตรภูมี
 
1. นางสาวปรียานุช  อาษาพันธ์
2. นางสาวเกษร  ไชยสุระ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.5 เงิน 4 1. นายธนาวุฒิ  ไชยสุโพธิ์
2. นายภานุพงศ์  พูลสุข
 
1. นางสาวปรียานุช  อาษาพันธ์
2. นางสาวเกษร  ไชยสุระ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวดลยา  เหลือกคำไหล
2. นางสาวภัสราพร  มีใจ
 
1. นางสาวเกษร  ไชยสุระ
2. นางสาวปรียานุช  อาษาพันธ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายพัฒนพงศ์  ศรีภูมี
2. นายลักคะพล  แก้วเชื่อม
 
1. นางสาวเกษร  ไชยสุระ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.43 ทอง 6 1. นางสาวฐิติมา  มานาจารย์
2. นางสาวธนิษฐา  แก้วเชื่อม
3. นายนันทกร  ภูดีทิพย์
4. นางสาวปณิตา  วันตา
5. นางสาวอรกนก  จันทรโคตร
6. นายอานนท์  ฤทธิ์เรืองไกร
 
1. นางกิ่งดาว  โคตรบัว
2. นายวัฒนชัย  เข็มอุทา