สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศศิธร  กั้วกำจัด
 
1. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณพวุฒิ  แก้วเชื่อม
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นายธนพล  เชียงพลขวาง
2. นายสุทัศน์  ราชานนท์
 
1. นางสาวปริวรัญญา  ผ่านสุวรรณ
2. นางรสริน  สิมงาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพีรพัฒน์  งิ้วไชยราช
2. เด็กชายศตายุ  ภูดีทิพย์
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฐิติพร  ทองกันทม
 
1. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา