สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 11 1. นางสาวชลธิชา  ภูมิแสง
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวชุติมา  แสงยิ้ม
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  แพงโคตร
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
2. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรัตติกร  ว่องไว
 
1. นายชนารัตน์  เหมพลชม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวกาญจนา  ไชยหาทัพ
 
1. นายชนารัตน์  เหมพลชม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงภัทรภร  อินทะชัย
 
1. นางสาวปริวรัญญา  ผ่านสุวรรณ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายธนพล  นากวน
 
1. นางรสริน  สิมงาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 15 1. นายธิติวุฒิ  แจ่มบุรี
2. นายนิกร  บัวศรี
3. นางสาวปิยาพร  ศรีภูมี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  มั่นจิตร
2. นางสาววิไลวรรณ  สมดีตี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนัญภรณ์  ภูดีทิพย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ว่องไว
3. เด็กหญิงปรรัตน์  วงษา
 
1. นางสาวยุพาวดี  ผลให้
2. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 20 1. เด็กชายกฤษดา  เกษี
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ภูมิประวัติ
 
1. นายบรรพต  รู้เจนทร์
2. นางทิมาพร  จันทะลัย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวจิดาภา  ลาดำ
2. นางสาวปิยรัตน์  นากวน
 
1. นายคฑาวุธ  วิรัตน์
2. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายธันกร  มาค้าย
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เหินศรี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวธนภรณ์  มงคลเกตุ
 
1. นางมณีรัตน์  สักขินา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  สมดีตี
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีรัตน์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.29 ทองแดง 9 1. นางสาวปัทมา  โมธรรม
 
1. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงทิพดาหวัน  วงค์คำจันทร์
2. เด็กชายธนภรณ์  ศรีนาทม
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีรัตน์
2. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวจิรนันท์  เวียงคำ
2. นางสาวอรอมล  เบ็ญจวรรณ
 
1. นางวิภาวรรณ  การมงคล
2. นางมณีรัตน์  สักขินา
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภานุมาศ  พลยศ
2. เด็กหญิงศศิธร  วังญาติ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อภัยโส
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
2. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายพรศักดิ์  ชันสา
2. นางสาวภัทราภรณ์  ภูดีทิพย์
3. นางสาวเกษมณี  ปากดี
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
2. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวดลยา  เหลือกคำไหล
2. นางสาวภัสราพร  มีใจ
 
1. นางสาวเกษร  ไชยสุระ
2. นางสาวปรียานุช  อาษาพันธ์