สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.83 เงิน 15 1. นางสาวสุวรรณา  ปุนหาวงค์
 
1. นางศุนิษา  จันปุ่ม
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 8 1. เด็กชายฐานันดร  เชิดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  จงเจริญ
3. เด็กหญิงศรีสุดา  วิมลธรรม
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
2. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีนาทม
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  อิ่มเพ็ง
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
2. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำทะเนตร
2. เด็กชายอดิศร  ศรีนาทม
 
1. นางสาวปริวรัญญา  ผ่านสุวรรณ
2. นางรสริน  สิมงาม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพล  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงรัตนากร  ชัยมงคล
3. เด็กหญิงศิลป์สุภา  ภูขมร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  มั่นจิตร
2. นางสาววิไลวรรณ  สมดีตี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 11 1. นางสาวจิราพร  อ่อนสาร
2. นางสาวฐิติวัลค์  ภูขมร
3. นางสาวรุ่งฤดี  กันภัย
 
1. นางสาวยุภาวดี  ผลให้
2. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.88 เงิน 9 1. เด็กหญิงการะเกตุ  ชูวงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  เมืองแทน
3. เด็กหญิงสุพารัตน์  เมืองคง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สมดีตี
2. นางสาวพนาลี  ภูดีทิพย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.7 เงิน 9 1. นางสาวพัชรี  อะทะขันธ์
2. นางสาวลลิตา  ติยะบุตร
3. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์เบี้ยว
 
1. นางสาวจิราวรรณ  มั่นจิตร
2. นางสาววิไลวรรณ  สมดีตี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 9 1. นายณัฐวัตร  ศรีนาทม
2. นายศรันย์  ภูดีทิพย์
 
1. นายเรวัตร์  พินิจกุล
2. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวจินดารัตน์  จันทนุ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวนภัสสร  พวงจันทร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรสวัสดิ์  อันทะปัญญา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวหนูสิน  เกษี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ดึงประโคน
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีรัตน์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารพร  วิชัยผิน
 
1. นางวิภาวรรณ  การมงคล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษา
 
1. นางวิภาวรรณ  การมงคล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเมย์วิกา  สมดีตี
 
1. นางมณีรัตน์  สักขินา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธันยพร  โคตรชมภู
2. เด็กหญิงศิริพร  พลเสนา
 
1. นางสาวเกษร  ไชยสุระ
2. นางสาวปรียานุช  อาษาพันธ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.5 เงิน 4 1. นายธนาวุฒิ  ไชยสุโพธิ์
2. นายภานุพงศ์  พูลสุข
 
1. นางสาวปรียานุช  อาษาพันธ์
2. นางสาวเกษร  ไชยสุระ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายพัฒนพงศ์  ศรีภูมี
2. นายลักคะพล  แก้วเชื่อม
 
1. นางสาวเกษร  ไชยสุระ