สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวณัฐพร  ฝ่ายขันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 7 1. นางสาวสุพัดตรา  บุระวัฒน์
 
1. นางสาวธิติมาภรณ์  อ้วนผิว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวปวีณา  ทาโพธิ์
2. นางสาวพัชริดา  ศรีหมุน
3. นายศตวรรษ  แก้วก้อน
 
1. นายชนารัตน์  เหมพลชม
2. นางรสริน  สิมงาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์สว่าง
2. เด็กหญิงสรวงสุดา  โพธิ์สว่าง
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  วงษา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สมดีตี
2. นางสาวพนาลี  ภูดีทิพย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.75 ทอง 9 1. นางสาวกรรทิมา  ธรรมสงค์
2. นายจิรานุวัฒน์  วงษา
3. นางสาวอารยา  บุญวงศ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สมดีตี
2. นางสาวพนาลี  ภูดีทิพย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาสุดา  ศรีนาทม
2. เด็กหญิงปราณี  ค้าคุ้ม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญยะศรี
4. เด็กหญิงเจนจิรา  นันทะวงศ์
5. เด็กหญิงโสรญา  มานะเสน
 
1. นางทิมาพร  จันทะลัย
2. นายวิทยา  วิชัยผิน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 11 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีหมุน
2. นางสาวจุฑารัตน์  เศษเพ็ง
3. นางสาวอณุชิดา  วงษา
4. นายอภิณัฏฐ์  วงศ์ทมมา
5. นายอิสระ  จันทะลัย
 
1. นายบรรพต  รู้เจนทร์
2. นางทิมาพร  จันทะลัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิไลพร  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นางสาวประกายแพร  เสวิวัฒน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง 6 1. นางสาวจุฑามาศ  เหมพลชม
 
1. นางสาวประกายแพร  เสวิวัฒน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.1 ทอง 4 1. นางสาวกัลยา  วงษา
2. นายกิตติพงษ์  ศรีนาทม
 
1. นางทิมาพร  จันทะลัย
2. นางสาวพนาลี  ภูดีทิพย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.2 ทอง 5 1. นางสาวพรพิมล  วงศ์ทมมา
2. เด็กหญิงพิชาสิริ  กันยาบัญดิษฐ์
3. นางสาวมุธิตา  วังคำ
4. เด็กหญิงรจนันท์  ศรีนาทม
5. นางสาววีระพันธ์  สุวรรณรอด
6. เด็กหญิงศิริขวัญ  ทมถา
7. เด็กหญิงสุจิตรา  แก่นท้าว
8. นางสาวสุธารทิพย์  จิตฤกษ์
9. นางสาวสุภาภรณ์  ระเริง
10. นางสาวอิสริยา  สุศิวงศ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีรัตน์
2. นางสาวกรวิกา  แก้วอ่อนขวา
3. นางวิภาวรรณ  การมงคล
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ระเริง
2. เด็กหญิงศิรินญา  ดอนบัวโคตร
 
1. นายคฑาวุธ  วิรัตน์
2. นายวราวุฒิ  ลดขุนทด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจวรรณ  คนหาญ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพานัน  อุดมสันต์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  สินธร
 
1. นางวิภาวรรณ  การมงคล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.29 ทอง 5 1. เด็กชายจิรกานต์  คำอ้ายอาจ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีรัตน์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติ  สมสิทธิ์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  โคตรภูมี
 
1. นางสาวปรียานุช  อาษาพันธ์
2. นางสาวเกษร  ไชยสุระ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.43 ทอง 6 1. นางสาวฐิติมา  มานาจารย์
2. นางสาวธนิษฐา  แก้วเชื่อม
3. นายนันทกร  ภูดีทิพย์
4. นางสาวปณิตา  วันตา
5. นางสาวอรกนก  จันทรโคตร
6. นายอานนท์  ฤทธิ์เรืองไกร
 
1. นางกิ่งดาว  โคตรบัว
2. นายวัฒนชัย  เข็มอุทา