สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวอัญชนา  ผาพรม
 
1. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐิติพร  เจียมมะเริง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 5 1. นางสาวเมธาวี  งามนาเสียว
 
1. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.16 ทอง 9 1. นายกิตติศักดิ์  บุญเพี้ย
 
1. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปราณี  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงศิรินดา  มัยวงค์
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
2. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุวิมล  วงรัตน์
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา  หนูฟอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวกิ่งฟ้า  วะบุตร
 
1. นางสาวแก้ว  พลเทพ
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ครุณะวงศ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสร้อย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จินา
 
1. นางสาวกาวิดา  ยะพลหา
2. นางสาวแก้ว  พลเทพ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. นายกิตติพงศ์  พรมบุตร
2. เด็กชายวรัญญู  จุลมะเริง
 
1. นางสาวกาวิดา  ยะพลหา
2. นางสาวแก้ว  พลเทพ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกิ่งทอง  เพชรฤทธิ์
2. นายดุสิต  วะทาแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา  หนูฟอง
2. นางสาวแก้ว  พลเทพ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอาริยา  แวงดา
 
1. นางสาวแก้ว  พลเทพ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายจิรายุส  ประยูรโต
 
1. นางสาวแก้ว  พลเทพ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงมุธิตา  ศรีกระสอน
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  สุจาจริง
3. เด็กหญิงอนุชญา  ติธรรม
 
1. นางสาววิมล  สีหาตา
2. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑามาศ  วงค์เหง้า
2. นางสาวสภารัตน์  อะปัญ
3. นางสาวสุชาวดี  วิโย
 
1. นางพาฝัน  วรกา
2. นางสาวเกวะรี  บุตรวร
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ่ฝ่ายสะพือ
2. เด็กหญิงชลิตา  อุดทุม
3. เด็กหญิงพนิดา  แวงดา
 
1. นางสาวเกวะรี  บุตรวร
2. นางสาววิมล  สีหาตา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุภารัตน์  ทีสุกะ
2. เด็กหญิงวิดาพร  สารสิมมา
 
1. นางสาวเกวะรี  บุตรวร
2. นางพาฝัน  วรกา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 14 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาวร
 
1. นางสาวนุชธิดา  สุขภูวงศ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 12 1. นางสาวแคทรียา  สินธุแสง
 
1. นางสาวนุชธิดา  สุขภูวงศ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลวัฒน์  จิตรทรัพย์
2. เด็กหญิงวรัชยา  ชิณสาร
 
1. นางหยาดพิรุณ  ศักดิ์ประสิทธิ์
2. นางสาวเปมิกา  ขันภิบาล
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.7 ทอง 13 1. นายฐาปกรณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงอินทิรา  มาลาศรี
 
1. นางหยาดพิรุณ  ศักดิ์ประสิทธิ์
2. นางสาวเปมิกา  ขันภิบาล
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุนนท์
2. นายอดิศักดิ์  แวงดา
 
1. นายวิรัตน์   ปัตตังทานัง
2. นางสาวกาวิดา  ยะพลหา
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวมาริสา  อาจปรุ
2. นางสาววัชราภรณ์  สุพรรณ
 
1. นายวิรัตน์  ปัตตังทานัง
2. นายสินทวี  นาท้าว
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวาสนา  วงไชยา
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวปนิดา  ศรีสร้อย
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายวรกาล  ไชยศล
 
1. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรวี  จันทะโข
2. เด็กหญิงอาภรณ์  เสียงหวาน
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
2. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายจตุวัตร  สืบพา
 
1. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  ไม้สัก
2. นายอภิชาติ  เข็มจันทร์
3. นายอาทิตย์  นาขะมิ้น
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
2. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวศิน  แวงโสธรณ์
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชรพร  ภูมิลา
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเดือนนภา  ทวีชัย
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพุฒิเมธ  อุดเสนา
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาริชาต  วงษาเนาว์
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  ปาวะลี
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงเพชร
 
1. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  เมืองซอง
 
1. นางสาวจิราพร  มะสุใส
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.43 เงิน 9 1. นางสาวประภาพร  วะสารชัย
 
1. นางสาวจิราพร  มะสุใส
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.29 เงิน 7 1. นางสาวชฎารัตน์  วงค์ธิ
 
1. นางสาวจิราพร  มะสุใส
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวรัชนก  ประวัติศรี
 
1. นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. นางสาวสตรีรัต์  นารอด
2. เด็กหญิงอรอนงค์  พงษ์ปัญญา
 
1. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
2. นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  โพทะโสม
2. นางสาวอัญญธิดา  วงค์ตาขี่
 
1. นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ
2. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริฉัตต์  แสนศรี
2. นางสาววันวิสา  บรรณามล
3. นางสาวสุดารัตน์  เขียงขวาง
 
1. นางวิลาสินี  อุปทุม
2. นางสาววิมล  สีหาตา
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุนานนท์  จันทร์งาม
2. เด็กชายวิทยา  วลัยจัย
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายนริศ  จองไว
2. เด็กชายปรัชญา  นาโควงค์
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นายณัฐพงศ์  วงค์คำจันทร์
2. นายธีรวุฒิ  เชียงขวาง
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักฤกษ  แวงดา
2. เด็กชายธนากร  ปาทา
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยะวัฒน์  ทองรัตน์
2. นายสมยศ  วงษ์ตา
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 15 1. เด็กชายฤกษ์ชัย  วะสารชัย
2. เด็กชายเกรียงไกร  ถิ่นวิลัย
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายนิวัฒน์  ไตรพิษ
2. นางสาววรัชญา  ศรีรักษา
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.58 ทอง 5 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  ผาพรม
2. เด็กชายนัฐพล  บุตรพรม
3. เด็กชายเดชาวัตร  มาลาศรี
 
1. นายอัคราช  ลิ้มเรืองพัฒธนะ
2. นายสินทวี  นาท้าว