สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวอัญชนา  ผาพรม
 
1. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปราณี  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงศิรินดา  มัยวงค์
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
2. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุวิมล  วงรัตน์
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา  หนูฟอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. นายกิตติพงศ์  พรมบุตร
2. เด็กชายวรัญญู  จุลมะเริง
 
1. นางสาวกาวิดา  ยะพลหา
2. นางสาวแก้ว  พลเทพ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายจิรายุส  ประยูรโต
 
1. นางสาวแก้ว  พลเทพ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑามาศ  วงค์เหง้า
2. นางสาวสภารัตน์  อะปัญ
3. นางสาวสุชาวดี  วิโย
 
1. นางพาฝัน  วรกา
2. นางสาวเกวะรี  บุตรวร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุนนท์
2. นายอดิศักดิ์  แวงดา
 
1. นายวิรัตน์   ปัตตังทานัง
2. นางสาวกาวิดา  ยะพลหา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวมาริสา  อาจปรุ
2. นางสาววัชราภรณ์  สุพรรณ
 
1. นายวิรัตน์  ปัตตังทานัง
2. นายสินทวี  นาท้าว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวาสนา  วงไชยา
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวปนิดา  ศรีสร้อย
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงเพชร
 
1. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวรัชนก  ประวัติศรี
 
1. นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. นางสาวสตรีรัต์  นารอด
2. เด็กหญิงอรอนงค์  พงษ์ปัญญา
 
1. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
2. นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  โพทะโสม
2. นางสาวอัญญธิดา  วงค์ตาขี่
 
1. นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ
2. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง