สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวกิ่งฟ้า  วะบุตร
 
1. นางสาวแก้ว  พลเทพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายวรกาล  ไชยศล
 
1. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรวี  จันทะโข
2. เด็กหญิงอาภรณ์  เสียงหวาน
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
2. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายจตุวัตร  สืบพา
 
1. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.43 เงิน 9 1. นางสาวประภาพร  วะสารชัย
 
1. นางสาวจิราพร  มะสุใส
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.29 เงิน 7 1. นางสาวชฎารัตน์  วงค์ธิ
 
1. นางสาวจิราพร  มะสุใส
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริฉัตต์  แสนศรี
2. นางสาววันวิสา  บรรณามล
3. นางสาวสุดารัตน์  เขียงขวาง
 
1. นางวิลาสินี  อุปทุม
2. นางสาววิมล  สีหาตา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุนานนท์  จันทร์งาม
2. เด็กชายวิทยา  วลัยจัย
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 15 1. เด็กชายฤกษ์ชัย  วะสารชัย
2. เด็กชายเกรียงไกร  ถิ่นวิลัย
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายนิวัฒน์  ไตรพิษ
2. นางสาววรัชญา  ศรีรักษา
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช