สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐิติพร  เจียมมะเริง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.33 ทอง 5 1. นางสาวเมธาวี  งามนาเสียว
 
1. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.16 ทอง 9 1. นายกิตติศักดิ์  บุญเพี้ย
 
1. นางวิลาสินี  อุปทุม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ครุณะวงศ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสร้อย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จินา
 
1. นางสาวกาวิดา  ยะพลหา
2. นางสาวแก้ว  พลเทพ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงมุธิตา  ศรีกระสอน
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  สุจาจริง
3. เด็กหญิงอนุชญา  ติธรรม
 
1. นางสาววิมล  สีหาตา
2. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ่ฝ่ายสะพือ
2. เด็กหญิงชลิตา  อุดทุม
3. เด็กหญิงพนิดา  แวงดา
 
1. นางสาวเกวะรี  บุตรวร
2. นางสาววิมล  สีหาตา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุภารัตน์  ทีสุกะ
2. เด็กหญิงวิดาพร  สารสิมมา
 
1. นางสาวเกวะรี  บุตรวร
2. นางพาฝัน  วรกา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 14 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาวร
 
1. นางสาวนุชธิดา  สุขภูวงศ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 12 1. นางสาวแคทรียา  สินธุแสง
 
1. นางสาวนุชธิดา  สุขภูวงศ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลวัฒน์  จิตรทรัพย์
2. เด็กหญิงวรัชยา  ชิณสาร
 
1. นางหยาดพิรุณ  ศักดิ์ประสิทธิ์
2. นางสาวเปมิกา  ขันภิบาล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.7 ทอง 13 1. นายฐาปกรณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงอินทิรา  มาลาศรี
 
1. นางหยาดพิรุณ  ศักดิ์ประสิทธิ์
2. นางสาวเปมิกา  ขันภิบาล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  ไม้สัก
2. นายอภิชาติ  เข็มจันทร์
3. นายอาทิตย์  นาขะมิ้น
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
2. นางสาวสุภาพร  ฝ่ายทะแสง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวศิน  แวงโสธรณ์
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชรพร  ภูมิลา
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเดือนนภา  ทวีชัย
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพุฒิเมธ  อุดเสนา
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาริชาต  วงษาเนาว์
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  ปาวะลี
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  เมืองซอง
 
1. นางสาวจิราพร  มะสุใส
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายนริศ  จองไว
2. เด็กชายปรัชญา  นาโควงค์
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นายณัฐพงศ์  วงค์คำจันทร์
2. นายธีรวุฒิ  เชียงขวาง
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักฤกษ  แวงดา
2. เด็กชายธนากร  ปาทา
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยะวัฒน์  ทองรัตน์
2. นายสมยศ  วงษ์ตา
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.58 ทอง 5 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  ผาพรม
2. เด็กชายนัฐพล  บุตรพรม
3. เด็กชายเดชาวัตร  มาลาศรี
 
1. นายอัคราช  ลิ้มเรืองพัฒธนะ
2. นายสินทวี  นาท้าว