สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลังกาพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.34 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เกิดชาวนา
 
1. นายชูศักดิ์  นิวงษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริษา  ทับทอง
 
1. นายประสิทธิ์ชัย  โสดาวิชิต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชญานิกานต์  เจนการค้า
 
1. นางสาววนัสนันท์  โพธิ์สุ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวอภิรุจี  สีหาบุตร
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นางสาวนัฏธิดา  อภัยโส
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐกานต์  ภูมิเขต
2. เด็กชายธันวา  นันทะวงค์
3. เด็กชายโสภณ  จันเชี่ยน
 
1. นางชนิดา  พลไธสง
2. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 1. นางสาวพิยดา  ทีระฆัง
2. นางสาวมลิวรรณ  เจนการค้า
3. นางสาวหนึ่งฤดี  นันทะวงค์
 
1. นางชนิดา  พลไธสง
2. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 11 1. นางสาวกัญชพร  พรมวงค์
2. นายสุวัฒน์  บุตรทศ
3. นางสาวอรจิรา  แพงเนตร
 
1. นางสาวคุณาลักษณ์   แสนศิลป์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 -    
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 1. นางสาวฐานิกา  กสิพร้อง
2. นางสาวพุทธชาติ  คงสกุล
3. นายเมธาวี  ป้องเขียว
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
2. นางชนิดา  พลไธสง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงนนทิพา  สีหาราช
2. เด็กหญิงสุชาดา  เกิดชาวนา
3. เด็กหญิงอธิติยา  จะรีศรี
 
1. นางสาววนัสนันท์  โพธิ์สุ
2. นางชนิดา  พลไธสง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 19 1. เด็กชายวิทวัช  สาบก
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวณัชวดี  โมธรรม
2. นายพงษ์เสริฐ  สอนอาจ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบุษบา  พุทธา
2. เด็กหญิงพชรพร  อินทร์ก้อ
 
1. นายประสิทธิ์  บัวชัย
2. นายประสิทธิ์ชัย   โสดาวิชิต
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 21 1. นายอานนท์  บุตรสอน
2. นางสาวอุษณีย์  อุนณะศรี
 
1. นายประสิทธิ์  บัวชัย
2. นายประสิทธิ์ชัย   โสดาวิชิต
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอภิวรรณ  พนมกุล
 
1. นายชำนาญ  สาผิว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชริดา  เสนาศรี
2. เด็กหญิงอัญชลี  ทัพศิลา
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงอารียา  นนใส
 
1. นางอรพรรณ  มากมี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 12 1. นางสาวรุ่งนภา  เชิดสะภู
 
1. นายพงษ์เสริฐ  สอนอาจ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ขันธ์
 
1. นางอรพรรณ  มากมี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุุพารัตน์  ขวาวงษา
 
1. นางสาวคุณาลักษณ์   แสนศิลป์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิมนา
 
1. นางอรพรรณ  มากมี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชาริตา  เรียมแสน
 
1. นางอรพรรณ  มากมี
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายทักษิณ  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงหฤทัย  สิทธิโส
 
1. นางดวงเดือน  อ้วนแก้ว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  เศษสูงเนิน
2. นางสาวพัชราภรณ์  รัตนะ
 
1. นางดวงเดือน  อ้วนแก้ว
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ยานิตย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมวงค์
 
1. นางสาวอัมรา  จันเทา
2. นายประสิทธิ์ชัย  โสดาวิชิต
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทักษิณ  ศรีมงคล
2. เด็กชายนิรุธ  แสนศรี
 
1. นางดวงเดือน  อ้วนแก้ว
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชราภรณ์  รัตนะ
 
1. นางดวงเดือน  อ้วนแก้ว
 
28 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสามารถ  สุธรรมมา
 
1. นายชำนาญ  สาผิว
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายบุญหลาย  เกิดชาวนา
2. เด็กชายสหัสวรรษ  รัตนชัย
 
1. นายไกรราช  อุ่นจางวาง
2. นายไมตรี  โคตรกะพี้
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกานต์ธิดา  สาบก
2. นางสาวบุษบา  อินทนาม
3. นางสาวพิรุณพร  ขันแสง
 
1. นายไมตรี  โคตรกระพี้
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 72.82 เงิน 10 1. นายธีรวัฒน์  สมน้อย
2. นางสาววนิดา  สุธรรมมา
3. นายอาทิตย์  แสงกล้า
 
1. นายอัครวัฒน์  ไชยสิทธิ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.37 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชรา  วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงวิภาดา  บุญญา
3. เด็กหญิงไพลิน  รื่นเริง
 
1. นางสาวณัชวดี  โมธรรม
2. นายพงษ์เสริฐ  สอนอาจ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.71 ทอง 8 1. นางสาวจิตตราพร  นามรักษ์
2. นางสาวมาลาตรี  ผิวละออ
3. นางสาวอรณิชา  เรียมแสน
 
1. นายไมตรี  โคตรกระพี้
2. นายไกรราช  อุ่นจางวาง
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  จันทอง
2. นางสาวณิชารีย์  วงค์ดวงผา
3. นางสาวสิริลักษณ์  สีสงค์
 
1. นางสาวอรัญญา  อ้วนแก้ว
2. นางสาวณัชวดี  โมธรรม