สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลังกาพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นางสาวนัฏธิดา  อภัยโส
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบุษบา  พุทธา
2. เด็กหญิงพชรพร  อินทร์ก้อ
 
1. นายประสิทธิ์  บัวชัย
2. นายประสิทธิ์ชัย   โสดาวิชิต
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 21 1. นายอานนท์  บุตรสอน
2. นางสาวอุษณีย์  อุนณะศรี
 
1. นายประสิทธิ์  บัวชัย
2. นายประสิทธิ์ชัย   โสดาวิชิต
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชาริตา  เรียมแสน
 
1. นางอรพรรณ  มากมี