สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลังกาพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชญานิกานต์  เจนการค้า
 
1. นางสาววนัสนันท์  โพธิ์สุ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวอภิรุจี  สีหาบุตร
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 1. นางสาวพิยดา  ทีระฆัง
2. นางสาวมลิวรรณ  เจนการค้า
3. นางสาวหนึ่งฤดี  นันทะวงค์
 
1. นางชนิดา  พลไธสง
2. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอภิวรรณ  พนมกุล
 
1. นายชำนาญ  สาผิว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิมนา
 
1. นางอรพรรณ  มากมี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายทักษิณ  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงหฤทัย  สิทธิโส
 
1. นางดวงเดือน  อ้วนแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  เศษสูงเนิน
2. นางสาวพัชราภรณ์  รัตนะ
 
1. นางดวงเดือน  อ้วนแก้ว