สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลังกาพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐกานต์  ภูมิเขต
2. เด็กชายธันวา  นันทะวงค์
3. เด็กชายโสภณ  จันเชี่ยน
 
1. นางชนิดา  พลไธสง
2. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 11 1. นางสาวกัญชพร  พรมวงค์
2. นายสุวัฒน์  บุตรทศ
3. นางสาวอรจิรา  แพงเนตร
 
1. นางสาวคุณาลักษณ์   แสนศิลป์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 19 1. เด็กชายวิทวัช  สาบก
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวณัชวดี  โมธรรม
2. นายพงษ์เสริฐ  สอนอาจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชริดา  เสนาศรี
2. เด็กหญิงอัญชลี  ทัพศิลา
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ขันธ์
 
1. นางอรพรรณ  มากมี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ยานิตย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมวงค์
 
1. นางสาวอัมรา  จันเทา
2. นายประสิทธิ์ชัย  โสดาวิชิต
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายบุญหลาย  เกิดชาวนา
2. เด็กชายสหัสวรรษ  รัตนชัย
 
1. นายไกรราช  อุ่นจางวาง
2. นายไมตรี  โคตรกะพี้
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 72.82 เงิน 10 1. นายธีรวัฒน์  สมน้อย
2. นางสาววนิดา  สุธรรมมา
3. นายอาทิตย์  แสงกล้า
 
1. นายอัครวัฒน์  ไชยสิทธิ์