สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลังกาพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.34 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เกิดชาวนา
 
1. นายชูศักดิ์  นิวงษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริษา  ทับทอง
 
1. นายประสิทธิ์ชัย  โสดาวิชิต
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 1. นางสาวฐานิกา  กสิพร้อง
2. นางสาวพุทธชาติ  คงสกุล
3. นายเมธาวี  ป้องเขียว
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
2. นางชนิดา  พลไธสง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงนนทิพา  สีหาราช
2. เด็กหญิงสุชาดา  เกิดชาวนา
3. เด็กหญิงอธิติยา  จะรีศรี
 
1. นางสาววนัสนันท์  โพธิ์สุ
2. นางชนิดา  พลไธสง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงอารียา  นนใส
 
1. นางอรพรรณ  มากมี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 12 1. นางสาวรุ่งนภา  เชิดสะภู
 
1. นายพงษ์เสริฐ  สอนอาจ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุุพารัตน์  ขวาวงษา
 
1. นางสาวคุณาลักษณ์   แสนศิลป์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชราภรณ์  รัตนะ
 
1. นางดวงเดือน  อ้วนแก้ว
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสามารถ  สุธรรมมา
 
1. นายชำนาญ  สาผิว
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.37 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชรา  วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงวิภาดา  บุญญา
3. เด็กหญิงไพลิน  รื่นเริง
 
1. นางสาวณัชวดี  โมธรรม
2. นายพงษ์เสริฐ  สอนอาจ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.71 ทอง 8 1. นางสาวจิตตราพร  นามรักษ์
2. นางสาวมาลาตรี  ผิวละออ
3. นางสาวอรณิชา  เรียมแสน
 
1. นายไมตรี  โคตรกระพี้
2. นายไกรราช  อุ่นจางวาง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  จันทอง
2. นางสาวณิชารีย์  วงค์ดวงผา
3. นางสาวสิริลักษณ์  สีสงค์
 
1. นางสาวอรัญญา  อ้วนแก้ว
2. นางสาวณัชวดี  โมธรรม