สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเทียมรุ้ง  ทองมูล
 
1. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 6 1. นางสาวพรชนก  สำเภา
 
1. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติกา  โนนริบูรณ์
 
1. นางประดับศรี  ลิ้มสกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 13 1. นางสาวชลธิดา  แสนเพ็ชร
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรากร  อุปเสน
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลพร  อ้นมา
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.85 เงิน 7 1. เด็กหญิงปฐมฤดี  อภัยโส
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงสุวิมล  บุษบง
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.83 เงิน 5 1. นางสาวกฤติยา  เดชทะศร
2. นางสาวญาตาวี  กล้าขยัน
3. นางสาวสุภารัตน์  ชินวงศ์
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  รังศิริ
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
2. นางประดับศรี  ลิ้มสกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัฐพล  อภัยโส
2. นางสาวหทัยกาญจน์  แพงวงศ์
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
2. นางประดับศรี  ลิ้มสกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาทิตา  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นายบัลลังก์  มะเจี่ยว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวโชติกา  ศรีลา
 
1. นายบัลลังก์  มะเจี่ยว
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรธนพร  คำจันทร์ศรี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ราชนาวี
3. เด็กหญิงสุชัญญา  อุปเสน
 
1. นางปาจรียา  ศรีโฮง
2. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชริดา  เดชทะศร
2. นายอัสนี  อภัยโส
3. นางสาวอารียา  แพงโท
 
1. นายสมศักดิ์  เคี่ยงคำผง
2. นายบัลลังก์  มะเจี่ยว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรุตม์  สุขน้อย
2. เด็กชายศุภเมคินทร์  วิเศษโวหาร
 
1. นายสุพัฒน์  มืดนนท์
2. นางสมพิศ  สุวารีย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 6 1. นายพชรพล  ภาโสม
2. นายเอกรัชต์  นามทองดี
 
1. นายบัลลังก์  มะเจี่ยว
2. นายสมศักดิ์  เคี่ยงคำผง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรษชล  คำมุข
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีนาทม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 17 1. นางสาวสุดารัตน์  บัวแสน
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ทองมูล
2. เด็กชายจักรภัทร  ถามา
3. เด็กชายสรวิศ  ช้อยขุนทศ
 
1. นายชาญยุทธ  โคตรเคน
2. นางศิริญา  มะเจี่ยว
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวนุชบา  ฉิมแสง
2. นางสาวรัชกัญญา  ติยะบุตร
3. นางสาวศิริประภา  คำจันดี
 
1. นางยุคลทร  โพธิ์ศรี
2. นายรุ่งโรจน์  มูลอามาตย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยศล
2. เด็กหญิงนายิกา  ชาติชำนิ
3. เด็กชายบัณฑิตย์  พนาวัฒนกุล
 
1. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
2. นางศิริญา  มะเจี่ยว
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  มาลาพันธ์
2. นางสาวปรีชญา  อุปเสน
3. นายวัตรชิระ  แพงโสม
 
1. นางยุคลทร  โพธิ์ศรี
2. นายชาญยุทธ  โคตรเคน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  แพงคำดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ดงภักดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิลาฤทธิ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  มูลอามาตย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 11 1. นางสาววราภรณ์  ศรีชุบร่วง
2. นางสาวอรณิชชา  พรหมจอม
3. นางสาวอิสริยา  วิริยะเศรษฐ์กุล
 
1. นายรุ่งโรจน์  มูลอามาตย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เวียงสิมา
2. เด็กชายทักษิณ  อภัยโส
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  สวัสดิ์วงศ์ชัย
 
1. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
2. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญาน์นันท์  มีฤทธิ์
2. นายธาราชัย  ห้วยดอกหอม
3. นางสาวมินตรา  พงษ์วัน
 
1. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
2. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรณพีร์  สารการ
2. นายอิทธิพล  ภู่สกุล
 
1. นางภาวิณี  เจริญยุทธ
2. นายรุ่งโรจน์  มูลอามาตย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีตระกูล
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  อาษาใหญ่
 
1. นายรุ่งโรจน์  มูลอามาตย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายรัชประกรณ์  เพ็งอิ่ม
2. เด็กชายศิลปศักดิ์  ฮามพันธ์เมือง
 
1. นายรุ่งโรจน์  มูลอามาตย์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคีตรภัทร  ธรรมจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ภูงอก
3. เด็กหญิงปิยาภัสร์  เปลรินทร์
4. เด็กหญิงสายรุ้ง  อภัยโส
5. เด็กหญิงอาริษา  อภัยโส
 
1. นางคนึงนิจ  โคตรเคน
2. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 8 1. นางสาวกุลสตรี  ฉ่ำผล
2. นางสาวขวัญจิรา  แพงคำดี
3. นางสาวจุติพร  อินโนนเชือก
4. นางสาวทิพย์อาภา  มูลเต็ก
5. นางสาวสุมาลี  ศรีทอง
 
1. นายณัฐพงษ์  เมยมงคล
2. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพย์ดารา  เพทราเวช
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  กุลภา
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  กลั่นแตง
4. เด็กหญิงมาลิตรี  ประโพธิ์ทิง
5. เด็กหญิงลาวัณย์  เขียนงิ้ว
 
1. นายประมง  แก้วเป็นบุญ
2. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูวรินทร์  อินทุวงศ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วน้ำ
3. นายสหชาติ  มุริกา
4. นางสาวสุรีพร  ธรรมจันทร์
5. นางสาวอรวี  แพงคำดี
 
1. นายประมง  แก้วเป็นบุญ
2. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  รัตนนิรันดร
2. นางสาวพรนภา  ภาโสม
3. นางสาววารุณี  ปวิชพงศ์กุล
4. นายสหภาพ  เสนาคำ
5. นายสุวจักร  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นายรชตะ  ขาวดี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณหทัย  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง 4 1. นางสาวศิริรัตน์  แดนกระโทก
 
1. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  แพงมาพรหม
2. เด็กชายอชิตพล  แก้วคูณ
 
1. นางกรรณิการ์  อ้วนแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.875 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ทองใคร้
2. นายอำนาจ  ธรรมจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์  อ้วนแก้ว
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุปเสน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แพงคำดี
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติมากร  ถีระสา
2. นางสาวโยทกา  ผ่องไสยา
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรีสุดา  สุวรรณใจ
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภนิมิต  วิเศษโวหาร
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพันธ์ทิวา  ลากลาง
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวันมงคล  บุญมาพึ่ง
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพร  บุญสมัย
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์นภา  อุปเสน
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ผาลี
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิษณุ  อุดมกัน
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัชนีกร  คำมงคล
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายธนวัฒน์  โมธรรม
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอมร  สุวรรณ์
 
1. นายวุฒิชัย  วงษ์นารี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  มาตย์สุวรรณ
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเด่นณรงค์  หัสดร
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรัตนา  ฮมแสน
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศธร  กุณรักษ์
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  จู่มา
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวญาณิกา  นนทะศรี
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนิรุธ  ทองแสน
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลันธร  หนูเชื้อ
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 4 1. นายศักรินทร์  เปลรินทร์
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สวัสดิ์วงศ์ชัย
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แพงโท
 
1. นางศรินยา  สุตะโคตร
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  คำจันทร์ศรี
 
1. นางเพ็ญนภา  บำรุงสุข
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดีโคตร
 
1. นางสาวสุพัตรา  พ่อสาร
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 13 1. นางสาวชุติมา  ทามี
 
1. นางคุณัญญา  รักษ์ชุมชน
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไวมงคุณ
 
1. นางศรินยา  สุตะโคตร
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.95 เงิน 4 1. นางสาวอารี  พิมพ์โพธิ์
 
1. นางเพ็ญนภา  บำรุงสุข
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงผกามาส  ผุยหลวง
 
1. นางสาวสุพัตรา  พ่อสาร
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวชลธิชา  กุณรักษ์
 
1. นางคุณัญญา  รักษ์ชุมชน
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ตันสาย
2. เด็กหญิงบุษกร  วิพรรณะ
3. เด็กหญิงพรนภา  นุศาสน์
4. เด็กหญิงพลชา  ประยูรเสาวภาคย์
5. เด็กชายอภิเดช  จู่มา
 
1. นางพิรุณพร  คำลือฤทธิ์
2. นางศรินยา  สุตะโคตร
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนราธร  รุ่งจินดารัตน์
2. นางสาวมนัญชญา  แพงสาร
3. นายยุทธนา  ทองแสน
4. นางสาวสุทธิดา  สาสอน
5. นางสาวสุทธิดา  สิงห์ศร
 
1. นางสาวภาวินีย์  อุดมา
2. นางเพ็ญนภา  บำรุงสุข
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  โมธรรม
2. เด็กชายเกริกพล  อินทร์กอง
 
1. นางศรินยา  สุตะโคตร
2. นางคุณัญญา  รักษ์ชุมชน
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพนิดา  ศิลาลาย
2. นายสุรชัย  ลีเหลา
 
1. นางคุณัญญา  รักษ์ชุมชน
2. นางพิรุณพร  คำลือฤทธิ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชญานนท์  ศรีแสง
2. นางสาวทิพย์วดี  ประกิจ
3. นางสาวนุชจิรา  พันธ์แพง
4. นางสาวภูมริน  ชะรูด
5. นางสาวสุวนันท์  แพงโท
6. นายอัสนัย  อำคาเพท
7. นางสาวเจนจิรา  อภัยโส
 
1. นายอดิศร  โพธิ์ศรี
2. นางยุคลทร  โพธิ์ศรี
3. นางชื่นบาน  ภาสอน
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อื้อสกุล
2. เด็กหญิงธนภรณ์  โมธรรม
3. เด็กหญิงนิรินธนา  สีหาบุตร
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  อภัยโส
2. นายณพวัฒน์  แสนคำผาย
3. นางสาวทิพวรรณ  ทะวัง
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยานันท์  พวงดอกไม้
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ตันมูล
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อื้อสกุล
 
1. นางสาววรัญญา  ภาโสม
2. นายรชตะ  ขาวดี
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุญประคอง
2. นางสาวกาญจนา  แก้วน้ำ
3. นางสาวณัฐริกา  วงศ์จันทา
 
1. นายรชตะ  ขาวดี
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธีรนุช  ทองบุศย์
2. เด็กหญิงอรอุมา  ไชยพันธ์
 
1. นางปาจรียา  ศรีโฮง
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมกรธวัช  พลีจันทร์
 
1. นางปาจรียา  ศรีโฮง
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตรลดาภรณ์  จิตนาม
2. เด็กหญิงอาทิติญา  ชาภูคำ
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงริสา  นาเจริญ
 
1. นางสมพิศ  สุวารีย์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอารี  พิมพ์โพธิ์
 
1. นางสมพิศ  สุวารีย์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายณัฐนนท์  นนทะสิทธิ์
2. นายธนากร  พรหมจอม
 
1. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  แพงโท
2. เด็กหญิงรัชนีกร  แพงวงศ์
 
1. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
2. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวัน  บุญคำภา
2. เด็กหญิงทัศนีย์  พึ่งทรัพย์
 
1. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
2. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนำชัย  ศรีหาวงค์
2. นายอภิสิทธิ์  ทะนะตื้อ
 
1. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 16 1. นายปุญญพัฒน์  ระแสนพรม
2. นายรังสิญา  ตันมูล
 
1. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายธนญชัย  ศรีสุพรรณ
2. เด็กชายอภิรัตน์  ภาโสม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุดมกัน
 
1. นายยุทธพร  พรเพชร
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายพงศ์พันธุ์  พรมจอม
2. นายอภิสิทธิ์  พลีจันทร์
3. นายเฉลิมราช  คำทา
 
1. นายยุทธพร  พรเพชร
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภาคภูมิ  แพงคำดี
2. นายอนุรักษ์  ก่ำเสริฐ
3. นายเกียรติศักดิ์  หยดประสงค์
 
1. นายยุทธพร  พรเพชร
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.01 เงิน 4 1. นายสุทธิพงษ์  อภัยโส
2. นายอภิวัฒน์  บรรเทา
3. นายอัฐพล  กาลเหลา
 
1. นายนิมิตร  อ่อนบัตร
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรมจินดา
3. เด็กหญิงศรุตา  สุภาพันธ์
 
1. นายยุทธพร  พรเพชร
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.29 ทอง 5 1. นางสาวบุษกร  ไข่มุก
2. นายวุฒิพงษ์  ทวนกลาง
3. นางสาวอาทิตยา  โสภณ
 
1. นายยุทธพร  พรเพชร
2. นางณัฏฐวรรณ  จ่ายะสิทธิ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  คำกองแพง
2. เด็กหญิงบุศรา  ปลัดกอง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาสอน
 
1. นางณัฏฐวรรณ  จ่ายะสิทธิ์
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนันต์  อภัยโส
 
1. นางสาววรัญญา  ภาโสม
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรัญญู  สอนนายอ
 
1. นางสาววรัญญา  ภาโสม