สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 6 1. นายพชรพล  ภาโสม
2. นายเอกรัชต์  นามทองดี
 
1. นายบัลลังก์  มะเจี่ยว
2. นายสมศักดิ์  เคี่ยงคำผง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 17 1. นางสาวสุดารัตน์  บัวแสน
 
1. นางสาวสุภาพร  ทีสุกะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีตระกูล
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  อาษาใหญ่
 
1. นายรุ่งโรจน์  มูลอามาตย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายรัชประกรณ์  เพ็งอิ่ม
2. เด็กชายศิลปศักดิ์  ฮามพันธ์เมือง
 
1. นายรุ่งโรจน์  มูลอามาตย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 13 1. นางสาวชุติมา  ทามี
 
1. นางคุณัญญา  รักษ์ชุมชน