สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 6 1. นางสาวพรชนก  สำเภา
 
1. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  รังศิริ
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
2. นางประดับศรี  ลิ้มสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวโชติกา  ศรีลา
 
1. นายบัลลังก์  มะเจี่ยว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ผาลี
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 4 1. นายศักรินทร์  เปลรินทร์
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แพงโท
 
1. นางศรินยา  สุตะโคตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดีโคตร
 
1. นางสาวสุพัตรา  พ่อสาร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  โมธรรม
2. เด็กชายเกริกพล  อินทร์กอง
 
1. นางศรินยา  สุตะโคตร
2. นางคุณัญญา  รักษ์ชุมชน