สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 13 1. นางสาวชลธิดา  แสนเพ็ชร
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.85 เงิน 7 1. เด็กหญิงปฐมฤดี  อภัยโส
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงสุวิมล  บุษบง
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.83 เงิน 5 1. นางสาวกฤติยา  เดชทะศร
2. นางสาวญาตาวี  กล้าขยัน
3. นางสาวสุภารัตน์  ชินวงศ์
 
1. นางสาวชอุ่ม  คำหา
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาทิตา  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นายบัลลังก์  มะเจี่ยว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรุตม์  สุขน้อย
2. เด็กชายศุภเมคินทร์  วิเศษโวหาร
 
1. นายสุพัฒน์  มืดนนท์
2. นางสมพิศ  สุวารีย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวนุชบา  ฉิมแสง
2. นางสาวรัชกัญญา  ติยะบุตร
3. นางสาวศิริประภา  คำจันดี
 
1. นางยุคลทร  โพธิ์ศรี
2. นายรุ่งโรจน์  มูลอามาตย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  แพงคำดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ดงภักดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิลาฤทธิ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  มูลอามาตย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 11 1. นางสาววราภรณ์  ศรีชุบร่วง
2. นางสาวอรณิชชา  พรหมจอม
3. นางสาวอิสริยา  วิริยะเศรษฐ์กุล
 
1. นายรุ่งโรจน์  มูลอามาตย์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุปเสน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แพงคำดี
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรีสุดา  สุวรรณใจ
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพันธ์ทิวา  ลากลาง
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัชนีกร  คำมงคล
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายธนวัฒน์  โมธรรม
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลันธร  หนูเชื้อ
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.95 เงิน 4 1. นางสาวอารี  พิมพ์โพธิ์
 
1. นางเพ็ญนภา  บำรุงสุข
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงผกามาส  ผุยหลวง
 
1. นางสาวสุพัตรา  พ่อสาร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวชลธิชา  กุณรักษ์
 
1. นางคุณัญญา  รักษ์ชุมชน
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 16 1. นายปุญญพัฒน์  ระแสนพรม
2. นายรังสิญา  ตันมูล
 
1. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายธนญชัย  ศรีสุพรรณ
2. เด็กชายอภิรัตน์  ภาโสม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุดมกัน
 
1. นายยุทธพร  พรเพชร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายพงศ์พันธุ์  พรมจอม
2. นายอภิสิทธิ์  พลีจันทร์
3. นายเฉลิมราช  คำทา
 
1. นายยุทธพร  พรเพชร
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.01 เงิน 4 1. นายสุทธิพงษ์  อภัยโส
2. นายอภิวัฒน์  บรรเทา
3. นายอัฐพล  กาลเหลา
 
1. นายนิมิตร  อ่อนบัตร